Zmiany w Zarządzie Związku Gmin Dolnej Odry

W dniu dzisiejszym, na posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry, Pan Adam Fedorowicz zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku. Zgromadzenie wybrało nowego Przewodniczącego, którym został Pan Jan Krzywicki. Wybrano również nowego Wiceprzewodniczącego Zarządu, Pana Grzegorza Brochockiego, który zrezygnował z bycia członkiem Komisji Rewizyjnej.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inkasenta Poboru

ZARZĄD ZWIĄZKU  GMIN   DOLNEJ   ODRY OGŁASZA  KONKURS NA WYŁONIENIE  KANDYDATÓW NA INKASENTA POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BANIE I BOLESZKOWICE WYMAGANIA NIEZBĘDNE: posiadanie obywatelstwa polskiego wykształcenie minimum średnie, dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa umyślne, nieposzlakowana opinia. WYMAGANIA DODATKOWE: prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera w zakresie poczty elektronicznej, internetu i urządzeń biurowych, znajomość pakietu Microsoft Office, specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z obywatelami / klientami Związku Gmin Dolnej Odry: łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, odporność na stres, odpowiedzialność, dyspozycyjność. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: pobieranie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz odprowadzanie opłat na konto Związku Gmin Dolnej Odry w wymaganym terminie. WYMAGANE DOKUMENTY: życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, kopie/a świadectw/a pracy potwierdzona/e za zgodność z oryginałem potwierdzających staż pracy, kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem, kopia/e  dokumentów potwierdzających  wykształcenie  i posiadane  kwalifikacje zawodowe (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty) potwierdzona/e za zgodność z oryginałem, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie  o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Dokumenty aplikacyjne  –  takie jak list motywacyjny i życiorys (CV) zawierające dane osobowe kandydata muszą być osobiście podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji […]

Błędy przy dokonywaniu płatności

W ostatnim czasie Związek Gmin Dolnej Odry był informowany przez firmy sprzedające pojemniki na odpady o wpłatach na ich konta należności z tytułu opłat za gospodarowania odpadami. Wpłaty te najczęściej były dokonywane przez osoby, które wcześniej płaciły za pojemniki na odpady. Firmy starają się kontaktować z osobami dokonującymi wpłat lub z pracownikami Związku, celem wyjaśnienia zdarzenia. Aby uniknąć w przyszłości takich sytuacji uprzejmie prosimy Mieszkańców Gmin należących do Związku, aby przy dokonywaniu płatności sprawdzali poprawność wpisywanych przez siebie numerów kont bankowych. Opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe lub na konto ogólne ZGDO 80 9370 0007 0006 0642 2000 0001. Więcej informacji o płatnościach można znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce Informacje o płatnościach

Komunikat o PSZOK

UWAGA! PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów) obręb Kaliska gmina Chojna w dniach 1 i 2 kwietnia tj piątek i sobota będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.