Informacja dot. PSZOK

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że Mieszkańcy Związku mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie do:
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieszczącego się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu przy ul. Celnej 21

PSZOK będzie przyjmował odpady
we wtorek w godz. 9.00 – 16.00, oraz
w sobotę w godz. 9.00 – 13.00
odpady będzie można oddać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry (np. dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu, dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Gmin Dolnej Odry, itp.) oraz właściwego oświadczenia o pochodzeniu odpadów (do pobrania ze strony internetowej).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą:
a) papier i tektura, czasopisma, gazety w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
d) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wynik przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
h) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
l) odpadów z tekstyliów i odzieży,
m) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk na rok na gospodarstwo domowe),
n) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany
w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (np. pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej (w ilości nieprzekraczającej 3000 kg na rok na gospodarstwo domowe).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane nie będą:
a) zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych,
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej,
c) opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
d) odpadów zawierających azbest, papę, smołę itp.,
e) odpadów od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
f) wełny mineralnej, styropianu budowlanego (np. z ocieplenia budynków),
g) części samochodowych.

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów komunalnych od mieszkańców, jeżeli ich ilość wskazuje na pochodzenie ze źródeł innych, niż z nieruchomości zamieszkałych i gospodarstw domowych.