Statut ZGDO

STATUT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Związek międzygminny pod nazwą: „Związek Gmin Dolnej Odry” zwany dalej „Związkiem” tworzą i są jego członkami:

1)      gmina Banie;

2)      gmina Bielice;

3)      gmina Boleszkowice;

4)      gmina Cedynia;

5)      gmina Dolice;

6)      gmina Lipiany;

7)      gmina Marianowo;

8)      gmina Moryń;

9)      gmina Stare Czarnowo;

10)  gmina Warnice.

§ 2. Siedzibą związku jest miasto Chojna.

§ 3. 1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania statutowe w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Związek ma charakter otwarty. Do Związku mogą przystąpić inne gminy położone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych przez przepisy prawa oraz przez Statut.

3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz współpracować z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i za granicą.

§ 4. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz.506 ze zm.) zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego Statutu.

§ 5. 1. Terenem działania Związku jest obszar gmin będących jego członkami.

2. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

Rozdział 2

CELE i ZADANIA

§ 6. 1. Do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin, w tym:

1)      utworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin – członków Związku;

2)      nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3)      ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego, co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

4)      tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – członków Związku, w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

5)      prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6)      zapewnienie wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin – członków Związku przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych lub tworzenie warunków do wykonywania tych prac poprzez współdziałanie z przedsiębiorcami, którzy podjęli działalność w zakresie gospodarowania odpadami;

7)      zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Związku;

8)      udostępnianie na stronie internetowej BIP Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji obejmujących zakres zadań wyżej wymienionych, a w szczególności wykonywanie obowiązków informacyjnych o:

a)      podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b)      miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych,

c)      punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

d)     miejscach i podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

e)      osiągniętych przez gminy oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

9)      dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

10)  zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym organizacja przetargów i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu;

11)  podejmowanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego na terenie gmin – członków Związku, o podziale terenu gmin – członków Związku na sektory, w celu organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

12)  dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie stawek tych opłat oraz ustalanie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

13)  określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry;

14)  przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

15)  określanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, w tym określanie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

16)  określanie wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

17)  ustalanie przez organ wykonawczy w drodze decyzji administracyjnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości;

18)  określanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

19)  określanie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

20)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

21)  sporządzanie sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców w tym zakresie;

22)  nadzór i kontrola wykonania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) przez zobowiązane podmioty w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym w przypadkach nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy, w tym występowanie z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych;

23)  utworzenie w miarę możliwości lokalizacyjnych co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdej z gmin Związku;

24)  prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

25)  określanie, w drodze uchwały, górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), w związku z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku;

26)  organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 25;

27)  udzielanie zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1843) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów;

28)  pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

29)  organizowanie działań związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) w ramach posiadanych środków finansowych o ile Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi o przeznaczeniu nadwyżki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów związanych z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). W przypadku braku środków finansowych na to działanie, gminy – członkowie Związku wykonują to zadanie we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych przekraczających ich możliwości organizacyjne i finansowe w zakresie dotyczącym wdrażania i koordynowania programów rozwoju ekologicznego w tym:

1)      wymianę doświadczeń w zakresie zadań komunalnych;

2)      pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych;

3)      inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji zagospodarowania odpadów komunalnych;

4)      podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku.

3. Związek reprezentuje wspólne interesy gmin – członków Związku w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju i innych państwach oraz Euroregionami, a także w sprawach współpracy z administracją rządową.

4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 7. 1. Związek realizuje zadania określone Statutem i przyjęte do realizacji uchwałami Zgromadzenia we wszystkich formach przewidzianych prawem, w szczególności w drodze:

1)      tworzenia zakładów budżetowych, spółek i innych podmiotów gospodarczych i przystępowanie do nich;

2)      prowadzenia własnej działalności informacyjnej i wydawniczej;

3)      współpracy z innymi związkami międzygminnymi, stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi, naukowymi i instytucjami zajmującymi się działalnością o podobnym charakterze;

4)      pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań statutowych oraz przedsięwzięć proekologicznych.

2. Na zgodny wniosek gmin – członków Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, mogą być przez Związek przejęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy.

Rozdział 3

CZŁONKOSTWO

§ 8. 1. Członkami Związku mogą być gminy.

2. Członkowie Związku mają równe prawa w korzystaniu z dóbr i majątku Związku.

§ 9. 1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Z wnioskiem o przyjęcie do Związku występuje rada zainteresowanej gminy.

3. Wniosek powinien zawierać:

1)      uchwałę rady gminy w sprawie przystąpienia do Związku;

2)      uchwałę rady gminy w sprawie przyjęcia Statutu Związku.

4. Nowy członek Związku winien wnieść składkę wstępną określoną przez Zgromadzenie w drodze uchwały.

5. Zmiana granic administracyjnych gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie swoich granic administracyjnych.

§ 10. 1. Członkostwo w Związku ustaje w wyniku:

1)      wystąpienia gminy ze Związku na skutek podjęcia przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku;

2)      wykluczenia gminy przez Zgromadzenie na skutek:

a)      nieopłacenia należności z tytułu zaległości w płatności składek członkowskich oraz innych zaległych należności w terminie 7 dni od doręczenia wezwania,

b)      nierealizowania przez członka Związku postanowień Statutu i uchwał Zgromadzenia,

c)      działania na szkodę Związku;

3)      zmiany podziału administracyjnego, skutkiem czego gmina – członek Związku przestaje istnieć.

2. O wykluczeniu członka ze Związku stanowi Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 11. 1. Członek Związku może z niego wystąpić z końcem roku obrachunkowego z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przedkładając Zgromadzeniu uchwałę o wystąpieniu ze Związku.

2. Członek Związku, który występuje w trakcie trwania umów zawartych przez Związek Gmin Dolnej Odry stanowiących realizację celów statutowych, jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Związek w wyniku jego wystąpienia, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania o zapłatę.

3. W przypadku uchylenia przez radę gminę uchwały o wystąpieniu ze Związku przed upływem okresu wypowiedzenia, dla uznania bezskuteczności wystąpienia gminy ze Związku wymagana jest zgoda Zgromadzenia w formie uchwały.

4. Występujący członek Związku jest nadal, po wystąpieniu ze Związku, zobowiązany do uczestnictwa na dotychczasowych zasadach w zobowiązaniach Związku, które Związek zaciągnął w czasie członkostwa występującego członka, realizując zadania statutowe w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, do czasu ich zakończenia.

5. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo realizować swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

§ 12. 1. Ustanie członkostwa gminy w Związku skutkuje pozbawieniem jej przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

2. W razie ustania członkostwa w Związku, członkowi nie przysługują żadne roszczenia o zwrot opłaconych składek.

Rozdział 4

ORGANY ZWIĄZKU

§ 13. Organami Związku są:

1) Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem;

2) Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem.

§ 14. 1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci gmin lub miast uczestniczących w Związku.

3. Każda z gmin – członków Związku ma prawo do jednego przedstawiciela w Zgromadzeniu.

§ 15. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin.

§ 16. Do właściwości Zgromadzenia należy:

1)      zmiana Statutu Związku;

2)      wybór i odwoływanie Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

3)      uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu;

4)      uchwalanie wysokości i terminów płatności składki rocznej, innych świadczeń na rzecz Związku oraz pokrywania strat Związku;

5)      ustalanie form realizacji zadań publicznych Związku określonych Statutem;

6)      ustalanie szczegółowych zasad gospodarowania mieniem Związku;

7)      podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania pożyczek, kredytów, innych zobowiązań długoterminowych;

8)      uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej;

9)      podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, łączenia, przekształcenia i likwidacji zakładów budżetowych, tworzenia i przystępowania do spółek, rozwiązywania ich i występowania z nich;

10)  określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

11)  podejmowanie decyzji w sprawach inwestycji prowadzonych przez Związek, w tym ustalanie zasad ich finansowania;

12)  ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz zwrotu kosztów podróży Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

13)  rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Związku dotyczących działalności Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

14)  na wniosek Zarządu – powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego Związku;

15)  powoływanie i odwoływanie likwidatora Związku;

16)  powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej;

17)  wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

§ 17. 1. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

2. Odwołanie Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.

§ 18. 1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Posiedzenia zwyczajne Zgromadzenia odbywają się z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Związku, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący, przesyłając zaproszenia członkom Zgromadzenia, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia załączając jednocześnie porządek obrad oraz niezbędne materiały i dokumenty oraz projekty uchwał.

4. Wymóg upoważnienia dla Wiceprzewodniczącego, o jakim mowa w ust. 3 powyżej nie dotyczy sytuacji, kiedy Przewodniczący nie może go udzielić z powodu niedającej się usunąć przeszkody. W takiej sytuacji posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Wiceprzewodniczący.

5. Jeżeli Wiceprzewodniczący nie może zwołać posiedzenia, jego obowiązki przejmuje inna osoba z pozostałych członków Zgromadzenia – najstarsza wiekiem.

6. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na pisemny wniosek Zarządu Związku lub co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać porządek obrad oraz niezbędne materiały i dokumenty oraz projekty uchwał.

7. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje oraz obradom przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji.

§ 19. Z przebiegu każdego posiedzenia organu Związku sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

§ 20. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 21. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku.

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków: przewodniczącego, jednego do dwóch wiceprzewodniczących i członków Zarządu.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dopuszcza się wybór 1/3 składu Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

5. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

6. Zastępców przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Związku na podstawie stosunku pracy z wyboru.

8. Członkowie Zarządu, nie zatrudnieni na podstawie wyboru, pobierają diety lub ryczałt za udział w posiedzeniach w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

§ 22. Do pracowników Związku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

§ 23. 1. Obsługę techniczno – organizacyjną Związku i jego organów, a także wykonywanie czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań Związku zapewnia Biuro Związku.

2. Wewnętrzną organizację Biura Związku oraz szczegółowy zakres jego działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. Przewodniczący Zarządu wykonuje wobec pracowników Biura Związku czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 24. 1. Do kompetencji Zarządu należy realizacja zadań pozostających w zakresie działania związku o ile Ustawa i niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. Do Zarządu należy bieżące kierowanie wszystkimi sprawami Związku, a w szczególności:

1)      przygotowywanie danych i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, w tym przygotowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd;

2)      wykonywanie uchwał Zgromadzenia;

3)      zarządzanie majątkiem Związku, w oparciu o postanowienia Statutu oraz uchwały Zgromadzenia;

4)      zawieranie umów i porozumień oraz wykonywanie innych zobowiązań w granicach zwykłego zarządu;

5)      przygotowanie i wykonywanie budżetu Związku;

6)      wnioskowanie do Zgromadzenia o przyjęcie i wykluczenie członka Związku;

7)      składanie Zgromadzeniu skróconych sprawozdań z działalności;

8)      nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych i spółek utworzonych przez Związek.

§ 25. 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1)      rezygnacji z funkcji;

2)      utraty mandatu przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu;

3)      odwołania przez Zgromadzenie;

4)      śmierci.

2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we wszystkich instytucjach i organizacjach.

§ 26. 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu, uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie miesiąca od otrzymania wniosku przysługuje również Wiceprzewodniczącemu Zarządu.

3. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje poprzez przekazanie zawiadomienia na piśmie lub pocztą elektroniczną lub w drodze wiadomości sms za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu musi być doręczone członkom Zarządu co najmniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia.

4. Lista adresów elektronicznych, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Zarządu znajduje się w siedzibie Związku i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Zarządu, składane na ręce Przewodniczącego Zarządu niezwłocznie po powołaniu danej osoby na członka Zarządu.

5. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Rozstrzygnięcia zarządu zapadają w formie uchwał podjętych większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

6. W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w przypadkach spraw niecierpiących zwłoki, Zarząd może podejmować uchwały za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub korespondencji bez konieczności zwoływania posiedzenia Zarządu. Na okoliczność takiego trybu głosowania sporządza się protokół, który zawiera datę sporządzenia, skrócony opis użytej metody komunikacji, listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale. Do protokołu dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków Zarządu.

§ 27. 1. Przewodniczący Zarządu:

1) organizuje prace Biura Związku;

2) organizuje pracę Zarządu i przewodniczy jego obradom;

3) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia Związku;

4) reprezentuje Związek i Zarząd na zewnątrz;

5) prowadzi korespondencję i podpisuje pisma, dokumenty i ogłoszenia Związku;

6) wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku i etatowych członków Zarządu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu kompetencje przysługujące Przewodniczącemu przejmuje Wiceprzewodniczący.

§ 28. 1. Kadencja Zarządu  jest równa kadencji Zgromadzenia, o której mowa w § 15.

2. Zarząd pełni swoje obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Zarządu w nowym składzie.

§ 29. Dyrektor Biura i Główny Księgowy Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

1. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie spośród jego członków na okres jego kadencji.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Przewodniczący Zgromadzenia oraz Wiceprzewodniczący.

3. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego Komisji ze swego grona.

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.

§ 31. 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola działalności Związku, zwłaszcza pod względem celowości gospodarowania w zakresie działalności finansowej Zarządu, jak również zgodności podejmowanych działań z uchwałami Zgromadzenia i postanowieniami Statutu;

2)      opiniowanie wykonania budżetu oraz formułowania wniosków w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Zarządowi absolutorium;

3)      doraźna kontrola zakładów i spółek Związku;

4)      opiniowanie wniosków o odwołanie członków Zarządu.

2. Protokoły, wnioski i opinie wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich obecnych członków Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja rewizyjna składa Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w ciągu kadencji i przekazuje jego odpis Zarządowi.

Rozdział 5

MIENIE I GOSPODARKA ZWIĄZKU

§ 32. 1. Poszczególne gminy uczestniczą w Związku w zakresie zaangażowania finansowego uiszczając składkę ustalaną przez Zgromadzenie.

2. Majątek wniesiony przez gminy oraz nabyty od innych osób stanowi majątek Związku.

3. Majątek związku jest odrębny i odrębnie zarządzany od majątku członków Związku.

4. Księgowość Związku jest odrębnie prowadzona od księgowości członków Związku

§ 33. 1. Majątek Związku służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin – członków Związku.

2. Każdej z gmin – członków Związku, Związek zapewnia obsługę potrzeb jej mieszkańców w zakresie realizowanych zadań publicznych na zasadach równych z prawami innych gmin z tytułu uczestnictwa w Związku, w tym poprzez działania powołanych spółek i jednostek organizacyjnych. Każda z tych gmin jest zobowiązana do korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz obiektów i urządzeń należących do powołanych przez Związek spółek i jednostek organizacyjnych w taki sposób, aby obiekty te i urządzenia zostały wykorzystane w jak najlepszy sposób dla realizacji zadań publicznych powierzonych Związkowi.

3. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku jest odpłatne. Zarząd Związku może wyrazić zgodę innym podmiotom na odpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń związku oraz powołanych przez związek spółek i jednostek organizacyjnych.

4. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku oraz powołanych przez związek spółek i jednostek organizacyjnych nie może naruszać praw osób trzecich oraz musi pozostawać w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. W tym celu członkowie Związku podejmą stosowne decyzje i uchwały.

§ 34. 1. Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami decyduje Zgromadzenie.

2. Jeśli dochody Związku oraz świadczenia członków nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do opłacanych składek.

§ 35. Środki finansowe Związku pochodzą z:

1) składek członkowskich;

2) wpływów z majątku, zakładów i urządzeń Związku;

3) udziałów Związku w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych;

4) darowizn, spadków i zapisów;

5) dotacji i subwencji;

6) dochodów z działalności Związku, w tym z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranych od mieszkańców gmin, które podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i przyjęły jego Statut;

7) innych dochodów i świadczeń.

§ 36. 1. Zarząd przygotowuje projekt budżetu Związku.

2. Budżet powinien być uchwalony przez Zgromadzenie zgodnie z zasadami w terminach określonych przez przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego.

§ 37. 1. Zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie w zakresie zarządu mieniem Związku składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez Zarząd członek Zarządu lub pracownik Biura.

2. Przewodniczący Zarządu może zostać upoważniony przez Zarząd do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku w tym, co do wykonywania uprawnień przysługujących Związkowi z tytułu uczestnictwa w Spółkach.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Główny Księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

Rozdział 6

ZASADY ROZLICZEŃ MAJĄTKOWYCH

§ 38. 1. Udziały w kosztach wspólnej działalności Związku ustala corocznie Zgromadzenie proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdego z członków Związku, przy czym przyjmuje się liczbę mieszkańców według danych GUS na 31 grudnia roku poprzedzającego okres opłaty składki.

2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Zgromadzenie Związku na wniosek Zarządu Związku.

§ 39. 1. Zasady finansowania kosztów wspólnej działalności w szczególności inwestycji Związku, ustala Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Jeżeli działalność gospodarcza dotycząca danej dziedziny zadań określonej Statutem prowadzona będzie przez jednostkę organizacyjną, utworzoną przez Związek (np. zakład budżetowy, spółkę itp.), lub której Związek powierzy prowadzenie tej działalności, podział zysków i udział w pokrywaniu strat wynikać będzie ze statutu lub aktu założycielskiego jednostki.

§ 40. 1. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach i pokrywają straty w proporcjach ustalonych dla udziału w kosztach wspólnej działalności określonych w §38 ust. 1 Statutu.

2. W pokryciu strat były członek bierze udział za ten rok w całości, w którym ustało jego uczestnictwo w Związku.

3. W przypadku wystąpienia albo wykluczenia członka ze Związku, były członek Związku jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Związku kwoty w wysokości i w trybie określonym przez Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 jest związana bezpośrednio i pośrednio z kosztami Związku, które Związek będzie ponosił po wystąpieniu lub wykluczeniu Gminy ze Związku w następstwie jej wcześniejszego uczestnictwa w Związku. Kwota ta nie może być wyższa niż iloczyn 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100) i liczby mieszkańców Gminy występującej albo wykluczanej ze Związku, przy czym przyjmuje się liczbę mieszkańców według danych GUS na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym następuje wystąpienie lub wykluczenie ze Związku.

5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 Zgromadzenie Związku jest zobowiązane podjąć w terminie 4 miesięcy liczonych od dnia 30 czerwca roku, w którym ustaje członkostwo Gminy w Związku.

§ 41. 1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

2. Byli uczestnicy Związku odpowiadają w granicach określonych w ust. 1 za wszystkie zobowiązania powstałe od ich wstąpienia do chwili ich wystąpienia albo wykluczenia ze Związku.

Rozdział 7

NADZÓR NAD ZWIĄZKIEM

§ 42. 1. Nadzór nad związkiem sprawuje prezes Rady Ministrów, Wojewoda Zachodniopomorski i właściwa Regionalna Izba Obrachunkowa.

2. Zakres i sposób nadzoru określa Ustawa.

Rozdział 8

ZASADY LIKWIDACJI ZWIĄZKU ORAZ ROZWIĄZANIE

§ 43. 1. W przypadku likwidacji Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku w proporcjach ustalonych dla udziału wniesionego do Związku w czasie całego okresu uczestnictwa w Związku.

2. Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń i zakładów Związku mają te gminy, na obszarze, których te urządzenia i zakłady się znajdują. Na przejmującym ciąży obowiązek spłacenia pozostałych członków, stosownie do zasad określonych w ust. 1.

3. Likwidację Związku przeprowadza likwidator powołany uchwałą Zgromadzenia. Zadania likwidatora mogą zostać powierzone Zarządowi.

§ 44. 1. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o postawieniu Związku w stan likwidacji:

1)      na podstawie uchwały co najmniej 2/3 rad gmin wchodzących w skład Związku;

2)      jeżeli liczba członków Związku spadnie poniżej trzech członków.

2. Uchwała Zgromadzenia o likwidacji Związku określa sposób dokonania rozliczeń wierzytelności i długów Związku.

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 8 marca 2019 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz.506 ze zm.).