Informacje o płatnościach

JAK PŁACIĆ ZA ODPADY?

Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.

 1. Opłatę należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek w wysokości określonej w deklaracji.
 2. Opłata za odpady traktowana jest jako podatek, dlatego też Związek nie wystawia żadnych faktur czy nakazów płatniczych.
 3. Opłat należy dokonywać za każdy miesiąc do 15 dnia danego miesiąca.
 4. Wpłat można dokonać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. Związek nie prowadzi punktu kasowego.
 5. Niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach tj. do 15 dnia każdego miesiąca spowoduje konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki.
 6. W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają indywidualnego numeru konta bankowego proszeni są o pilny kontakt pod numerem telefonu (91) 461 50 88 lub osobisty w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry przy ul. Narciarskiej 57 w Chojnie.

Dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia druku polecenia przelewu:

 1. nazwa odbiorcy – Związek Gmin Dolnej Odry,
 2. nr rachunku odbiorcy – indywidualny numer rachunku konta bankowego otrzymanego od Związku,
 3. kwota – należy wpisać kwotę, która została obliczona na podstawie złożonej/złożonych deklaracji,
 4. nazwa zleceniodawcy – dane: imię i nazwisko, adres – Uwaga (w tym miejscu należy wpisać dane zobowiązanego do wniesienia opłaty),
 5. tytuł płatności – „Opłata za gospodarowanie odpadami za m-c/e ….” – Uwaga (w tym miejscu należy wskazać za jaki miesiąc/e opłata jest uiszczana).

 

Jak wypełnić druk przelewu.

jak_wypelnic_przelew

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Zgodnie z uchwałą nr 30 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę uiszcza się za miesiąc kalendarzowy, bez wezwania, do 15 dnia każdego danego miesiąca.

UWAGA – niewywiązanie się z obowiązku płatniczego w wyznaczonych terminach spowoduje naliczenie odsetek za każdy dzień zwłoki.

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Zgodnie z art. 6r ust. 1b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek Gmin Dolnej Odry jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Egzekucja opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest w trybie określonym Ustawą z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Egzekucja może być prowadzona z:

 1. posiadanych pieniędzy,
 2. wynagrodzenia za pracę,
 3. emerytury, świadczeń ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,
 4. rachunków bankowych,
 5. innych wierzytelności pieniężnych,
 6. papierów wartościowych zapisanych (niezapisanych) na rachunku papierów wartościowych,
 7. weksla,
 8. autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej,
 9. udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 10. pozostałych praw majątkowych,
 11. ruchomości.