KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W SPRAWIE WEZWAŃ DOTYCZĄCYCH NADMIERNYCH ILOŚCI ODPADÓW ODDANYCH DO PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chojnie prowadzony jest przez firmę Eko-Myśl z Myśliborza zgodnie z zawartą umową. Związek Gmin Dolnej Odry na podstawie otrzymywanych faktur dokonuje jedynie zapłaty za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych oddanych do PSZOK Chojna.

Odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym oddawane do PSZOK Chojna przez mieszkańców terenu obejmującego Związek Gmin Dolnej Odry są przyjmowane bezpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych (11 zł od osoby w przypadku segregacji, 17 zł od osoby w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych). Jest to ukłon w stronę mieszkańców, w celu zapobiegnięcia pozostawiania odpadów w lasach i na nieużytkach i tworzenia się dzikich wysypisk. Mieszkaniec terenu obejmującego Związek Gmin Dolnej Odry chcąc pozbyć się np. starych mebli ma możliwość zostawienia ich w PSZOK Chojna bez żadnych konsekwencji finansowych.

Mimo, że mieszkaniec nie ponosi dodatkowych opłat, Związek Gmin Dolnej Odry musi pokryć koszty zagospodarowania i odbioru oddanych odpadów komunalnych z budżetu
(a więc z kwot wpłacanych na rzecz wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych
z gospodarstw domowych). Aktualnie kwota ta za tonę odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie wynosi 1004,40 zł.

ZGDO rozpoczęło w ostatnim czasie procedury kontrolne, mające na celu usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. „Pod lupą” znalazł się również PSZOK Chojna.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna (jak
i regulaminami z poszczególnych gmin) „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie”. Przez nieruchomość zamieszkałą, w oparciu o kodeks cywilny, rozumie się nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomość, na której człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek.

W rozesłanych pismach informujemy, że ilości odpadów komunalnych wywożonych przez wezwanego, wskazują na pochodzenie odpadów z innych źródeł niż własne gospodarstwo domowe. Równocześnie informujemy o możliwości złożenia oświadczenia
i udokumentowania, iż odpady komunalne pochodzą z własnego gospodarstwa domowego. Otrzymanie wezwania nie jest więc równoznaczne z obowiązkiem poniesienia kosztów za zagospodarowanie i odbiór oddanych odpadów komunalnych.

            Aby wytłumaczyć, dlaczego oddawanie większych ilości odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z działalności gospodarczej nie służy reszcie mieszkańców terenu obejmującego Związek Gmin Dolnej Odry, podajmy przykład (sytuacja hipotetyczna): Do PSZOKu przyjeżdża Pan X i oddaje 10 ton opon, również w tym samym miesiącu przyjeżdża Pan Y i zdaje 20 ton gruzu. Związek Gmin Dolnej Odry musi zapłacić za to 30 132 zł. Są to koszty, które ZGDO musi pokryć z opłat mieszkańców wpłacanych za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Tak więc dlatego, że Pan X i Y wywieźli odpady komunalne w tak wielkiej ilości, kwota wpłacona przez 2 740 osób (w przypadku segregacji) nie jest przeznaczona na zagospodarowanie
i odbiór odpadów komunalnych z ich gospodarstwa, a na zagospodarowanie i odbiór opon i gruzu należących do Pana X i Y. Wezwania zostały wystosowane również w celu sprawdzenia czy to możliwe, że 10 ton opon i 20 ton gruzu pochodzi rzeczywiście
z gospodarstwa domowego i czy przepisy zawarte w regulaminach nie są łamane. Przeprowadzenie kontroli i sprawdzenie rzeczywistego źródła pochodzenia odpadów komunalnych sprawi, że opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą przeznaczane na właściwe cele, co w przyszłości zapobiegnie podwyżkom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Problem stanowi również gruz oddawany do PSZOK Chojna. W Regulaminie wspomnianym wyżej, znajduje się zapis, że „odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do rejestru działalności regulowanej ZGDO w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia na ich koszt.” Jedynie „czysty gruz budowlany pochodzący z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie można bezpłatnie oddać do PSZOK”. ZGDO jest w trakcie zbierania oświadczeń od wezwanych do zapłaty mieszkańców, aby określić źródło pochodzenia odpadów komunalnych oddanych w większej ilości, jak i odpadów budowlanych. Wezwane do zapłaty osoby będą informowane o podjętych przez ZGDO krokach w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

            ZGDO prowadzi kontrole działalności gospodarczych w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ale zgodnie z uchwałą Zgromadzenia, objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają na nich odpady komunalne na terenie ZGDO, zostało przesunięte do dnia 1 stycznia 2018 r. Obecnie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, powinni mieć podpisane umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą uprawnioną do odbioru odpadów, bez pośrednictwa ZGDO. Odpady pochodzące
z działalności gospodarczych, z działań polegających na rozbiórkach nieruchomości, bądź
z działań wymagających pozwolenia na budowę, powinny być zagospodarowane
i odbierane na koszt właściciela. Koszt ten określi firma odbierająca odpady, z którą właściciel zawrze umowę. Przepisy te istnieją od dnia wprowadzenia w życie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t. z późn. zm.) i regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Odpady z powyższych źródeł nie powinny być ani wywożone, ani przyjmowane
w PSZOK. Stąd też ZGDO sprawę tę wyjaśnia również z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie PSZOK-u.

            W okresie od stycznia do czerwca oddano w PSZOK Chojna 181 300 kg odpadów komunalnych. Każdy mieszkaniec, który w tym czasie oddał ponad 2 tony odpadów komunalnych otrzyma pismo w tej sprawie od Związku Gmin Dolnej Odry. Wezwanie do zapłaty (na dzień dzisiejszy) dostanie w sumie 21 osób, ze 191 osób korzystających dotychczas z usług PSZOK Chojna. Łącznie wezwania dotyczą 123 862, 61 zł. Jest to koszt poniesiony przez ZGDO za 123 320 kg odpadów, które oddało zaledwie 21 osób. Są to, więc dwie trzecie całkowitej ilości odpadów komunalnych oddanych do PSZOK Chojna. Na kwotę tę złożyło się 11 260 osób z terenu Związku Gmin Dolnej Odry, również pracownicy ZGDO i Gazety Chojeńskiej jako osoby prywatne. Liczba ludności w gminie Chojna wynosi 14 048 osób. Koszt zagospodarowania odpadów dostarczonych do PSZOK przez wymienione wyżej 21 osób pokryło 80% mieszkańców gminy Chojna).

            Informujemy, że regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach są dostępne na stronie każdej z gmin członków należących do ZGDO w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej.