REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO, zwany dalej PSZOK określa szczegółowe funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO.
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2 Funkcjonowanie PSZOK

 1. PSZOK znajduje się w Gminie Chojna, na działce nr 6/2 w obrębie geodezyjnym Kaliska.
 2. PSZOK czynny jest przez cały rok, oprócz świąt i dni wolnych od pracy, w dniach:
 • czwartek – piątek w godzinach od 10:00 do 18:00
 • w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00
 1. Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas odbioru odpadów z PSZOK.
 2. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniona obsługa PSZOK.
 4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Dolnej Odry przyjmowane są nieodpłatnie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady wraz
  z oświadczeniem część A, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9 oraz § 4 ust. 6 i 7.
 5. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady
 6. Osoba transportująca odpady na zlecenie, o której mowa w ust. 7, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość wraz z oświadczeniem część B, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczeniem,
  o którym mowa w ustępie 7.
 7. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów.

§ 3 Zasady odbioru odpadów

 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry
  z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
 2. Przez nieruchomość zamieszkałą rozumie się nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku         w gminach, a więc nieruchomość, na której człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek.
 3. Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych,             z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
  w gospodarstwach domowych  (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach).
 4. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

a) papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe
i typu tetrapak,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

k) zużyte opony, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. c.

l) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (na przykład pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem
ust. 5 lit. b.

5. W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej.

c) opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

d) odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.

e) odpady osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe

f) wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynków)

g) części samochodowe.

6. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4 Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom

 1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
 3. Formularz zawiera datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod, wagę odpadu, dane mieszkańca zdającego odpady: imię i nazwisko, nr dowodu, adres zamieszkania (zgodny z adresem znajdującym się na dokumencie potwierdzającym miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady lub oświadczeniu).
 4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
  z wykazem przyjmowanych odpadów.
 5. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
 6. W przypadku dostarczania odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. Spółdzielni, Wspólnoty) Zarządca/Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
  z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, Zarząd/Zarządca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady.
 8. Osoba transportująca odpady, o której mowa w ust. 7, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7.
 9. Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpady bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 10. Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika PSZOK i obowiązującym prawem.
 11. Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów (adresu zamieszkania), nie okazania wymaganych dokumentów lub w sytuacji, gdy dostarczone odpady nie widnieją w wykazie lub, gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 12. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną lub video.
 13. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 14. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po PSZOK.

b) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów,

c) zachowania wymogów bezpieczeństwa,

d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,

e) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

§ 5 Odpłatność

 1. PSZOK Chojna przyjmuje odpady selektywnie oddawane określone w § 3 ust. 2 nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry,
  z zastrzeżeniem ust. 2-13 niniejszego paragrafu.
 2. Odpady rozbiórkowe i budowlane, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. l oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry       w ilości do 1000 kg/rok z gospodarstwa domowego.
 3. Zużyte opony, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 lit. c, są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości nie przekraczającej
  8 sztuk/rok z gospodarstwa domowego.
 4. Wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, fluorescencyjne świetlówki i inne odpady zawierające rtęć są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 20 kg/rok z gospodarstwa domowego.
 5. Chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 10 kg(10 L)/rok z gospodarstwa domowego.
 6. Baterie i akumulatory oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 50 kg/rok z gospodarstwa domowego.
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 100 kg/rok z gospodarstwa domowego.
 8. Odpady wielkogabarytowe są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 400 kg/rok z gospodarstwa domowego.
 9. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 500 kg/rok
  z gospodarstwa domowego
 10. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 100 kg/rok z gospodarstwa domowego.
 11. Metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe
  i typu tetrapak są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry
  w ilości 200 kg/rok z gospodarstwa domowego
 12. Papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 150 kg/rok
  z gospodarstwa domowego
 13. W przypadku dostarczenia odpadów w ilości większej, niż określono w ust. 2 – 12, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jaki ZGDO ponosi za każdą tonę odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie na mocy umowy zawartej pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą wyłonionym w drodze zamówień publicznych obowiązującej w dniu oddania odpadów przez mieszkańca.
 14. W przypadku Wspólnot/Spółdzielni maksymalna ilość oddanych odpadów komunalnych do PSZOK nie może przekroczyć iloczynu wartości podanej w ust. 2- 12, oraz liczby gospodarstw domowych podanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 15. W przypadku dostarczenie odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów
  w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z opłatą, o której mowa
  w punkcie 13 niniejszego paragrafu.

§ 6 Inne postanowienia

 1. Zasady korzystania z PSZOK dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Dolnej Odry pod adresem: www.zgdo.eu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela pracownik Biura ZGDO pod numerami telefonu 91 461 50 88 lub 609 602 908 lub 726 602 908.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.