KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY w sprawie dodatkowego dnia wolnego w BIURZE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 5/2015 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w 2015 r.

dzień 05 czerwca 2015 r. ( piątek)

jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z siedzibą przy ul. Narciarskiej 57.

Opublikowano Komunikat | Otagowano | Możliwość komentowania KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY w sprawie dodatkowego dnia wolnego w BIURZE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY została wyłączona

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

„SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji
 
OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu Spółki

I.  Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

 

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 25 maja 2015 r., do godz. 12.00.

 

II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów:

 

1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w  Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 25 maja 2015 r. do godz. 12.00,

2.      w kopercie zewnętrznej – powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail – kandydata,

3.      ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,

4.      oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

5.      oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany w ofercie adres.

 

III. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 

1.      kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzającego posiadane wykształcenie,

2.      list motywacyjny i CV,

3.      kwestionariusz osobowy z wykazem miejsc i okresów zatrudnienia,

4.      kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,

5.      kserokopię zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.      oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.      koncepcję funkcjonowania „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji, sporządzoną w formie pisemnej, czcionką Arial, 12 pikseli, nie więcej niż 10 stron.

8.      do oferty można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń, kursów oraz innych form dokształcania zawodowego wraz z dokumentami poświadczającymi ich ukończenie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

 

IV. Wymagania w stosunku do kandydata:

 

1.      wykształcenie wyższe preferowane: techniczne, prawnicze, ekonomiczne, zarządzanie,

2.      dobry stan zdrowia,

3.      znajomość przepisów i zagadnień związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym, problematyką organizacji i statusu Związku Gmin Dolnej Odry, zarządzaniem spółką, tj:

 • ustawy Kodeks spółek handlowych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy o ochronie środowiska,
 • ustawy Kodeks pracy,
 • ustawy o finansach, rachunkowości, zamówieniach publicznych,
 • ustawy o opłacie skarbowej, administracyjnej i opłacie od czynności cywilno – prawnych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawie o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,

4.      powinien posiadać znajomość zasad udzielania wsparcia wspólnotowego kierowanego do jednostki lub instytucji, dla których jednostka jest właścicielem, organem prowadzącym lub organem założycielskim,

5.      niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

V. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:

 

1. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy,

2. dyspozycyjność,

3. dokładność,

4. komunikatywność,

5. kreatywność,

6. samodzielność,

7. sumienność,

8. odpowiedzialność,

9. obowiązkowość,

10.  rzetelność,

11.  wysoka kultura osobista oraz umiejętność wypowiadania się,

12.  umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

13.  posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

VI. Informacje dodatkowe:

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

 

1.      aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2.      zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia, pozwalającym na pracę na wyżej określonym stanowisku.

 

Konkurs ma charakter II – stopniowy

 

1. Po upływie terminu  Komisja konkursowa  dokona otwarcia ofert i sprawdzi kompletność formalną oferty każdego z kandydatów.

2. Poinformuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego  po jego zakończeniu.

3. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Komisja zapozna się z załączonymi koncepcjami funkcjonowania „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji, na ich podstawie wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na etapie oceny koncepcji Kandydaci mogą otrzymać od 0 do 10 punktów. Do rozmowy z Komisją konkursową zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali minimum 7 punktów.

Oferty kandydatów z mniejszą ilością punktów niż wymagane minimum, Komisja odrzuca powiadamiając oferenta.

5. Kandydaci, którzy spełnili warunki formalne oraz Ich koncepcja funkcjonowania „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji uzyskała co najmniej  7 punktów, w ciągu 14 dni zapraszani są na spotkanie, na którym odbywa się rozmowa,  w której kandydat na Prezesa Zarządu przedstawia swoje osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, omawia przedłożoną koncepcję funkcjonowania „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji oraz odpowiada na pytania Komisji, za co może uzyskać od 0 do 10 punktów.

6. W terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru Komisja sporządza informację  o wyniku naboru, którą upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Związku Gmin Dolnej Odry przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Warunki zatrudnienia, będą negocjowane bezpośrednio z wybranym kandydatem.

 

 

W imieniu

Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady – Józef Chodarcewicz

Chojna, dnia 5 maja 2015 r.

REGULAMIN Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu „Spółki Gmin Dolnej Odry” Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Chojnie

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Opublikowano Komunikat, Nabór | Otagowano , | Możliwość komentowania Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki została wyłączona

Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych

Na naszej stronie opublikowaliśmy harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Można je pobrać z poniższego linka, lub przez zakładkę Odpady wielkogabarytowe

http://zgdo.eu/index.php/harmonogramy/harmonogramy-odbioru-odpadow-wielkogabarytowych/

 

Opublikowano Harmonogramy, Informacje | Otagowano , | Możliwość komentowania Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych została wyłączona

Zbiórka przeterminowanych leków

Adresy aptek biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków na terenie Związku Gmin Dolnej Odry dostępne są na stronie www.zgdo.eu

lekiPrzeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec na terenie Związku Gmin Dolnej Odry może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  znajdującego się na działce nr 6/2  w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna),  który  jest czynny 3 dni w tygodniu, tj. w każdy czwartek i piątek od godziny 10:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę od godziny 10:00 do 15:00.

Leki zbierane są też w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole.

Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ!!! – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub pojemnika na surowce wtórne lub do  niebieskiego „dzwona”.

Dane adresowe aptek

Opublikowano Komunikat | Otagowano | Możliwość komentowania Zbiórka przeterminowanych leków została wyłączona

Drugie Życie Elektrośmieci – wspieramy ZSP w Chojnie

zbiorka_sprzetu_1Uczniowie ZSP w Chojnie już po raz 3 biorą udział w Ogólnopolskim konkursie „Drugie Życie Elektrośmieci”.
W obecnej chwili trwa drugi etap konkursu, w którym zadaniem jest zebranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeśli możecie Państwo wesprzeć uczniów ZSP w Chojnie, prosimy o przyniesienie starych elektrośmieci 26 marca 2015 roku w godzinach między 11:00 a 16:00 na boisko szkolne przy ulicy Dworcowej 3.
Za pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.
Więcej szczegółów o samym konkursie można znaleźć pod linkiem

Opublikowano Informacje, Komunikat | Możliwość komentowania Drugie Życie Elektrośmieci – wspieramy ZSP w Chojnie została wyłączona

Komunikat

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych mogą ulegać zmianie, prosimy o przeglądanie naszej strony internetowej www.zgdo.eu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w czwartki i piątki od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 15:00.

Bioodpady nie stanowią odrębnej frakcji odpadów. Odpady ulegające biodegradacji prosimy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

Stawki opłat ulegną zmianie od 1 marca 2015 r.:

 • Odpady segregowane – 11 zł od osoby
 • Odpady zmieszane – 17 zł od osoby

W przypadku gospodarstw powyżej 5 osób (do 31 marca 2015 r.):

 • Odpady segregowane – 55 zł od gospodarstwa domowego
 • Odpady zmieszane – 85 zł od gospodarstwa domowego
Opublikowano Komunikat | Otagowano | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Informacje o PSZOK

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku PSZOK będzie czynny 3 dni w tygodniu, tj. w każdy czwartek i piątek od godziny 10:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę od godziny 10:00 do 15:00.

Opublikowano Komunikat, PSZOK | Otagowano , | Możliwość komentowania Informacje o PSZOK została wyłączona

Harmonogramy na rok 2015

Na naszej stronie zostały zamieszczone harmonogramy wywozu odpadów na miesiąc styczeń.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dodatkowymi znajdującymi się poniżej.

Harmonogram odbioru odpadów w dni świąteczne 01.01.2014 oraz 06.01.2014

Odpady Zmieszane:

Gmina Cedynia:

– za wtorek 06.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu 07.01.15 środa

Gmina Chojna:

– za czwartek 01.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu  31.12.14 środa

– za wtorek 06.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu  07.01.15 środa

Gmina Moryń:

– za czwartek 01.01.15 odpady zmieszane będą odbierane  w dniu 31.12.14 środa

Gmina Widuchowa:

–  za czwartek 01.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu  31.12.14 środa

–  za wtorek 06.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu 05.01.15 poniedziałek

 

Odpady Segregowane:

Gmina Lipiany miejscowości:

Lipiany, Głębokie, Miedzyń, Józefin, Żarnowo, Brzostowo, Jedlice, Będzin, Dębiec, Osetna, Mironów, Sokolniki, Połczyno, Krasne, Wołczyn, Batowo, Nowice, Mielęcinek, Skrzynka, Darczewo

– za czwartek 01.01.2015 odpady segregowane będą odbierane w dniu  03.01.2015 sobota

Gmina Cedynia miejscowości:

Cedynia, Żelichów, Radostów,  Stary Kostrzynek, Stara Rudnica, Siekierki, , Golice, Osinów Dolny, Markocin, Bielinek, Piasek, Trzypole, Orzechów, Łukowice, Czachów, Lubiechów Górny, Niesułów, Parchnica, Lubiechów Dolny,

– za wtorek 06.01.2015 odpady segregowane będą odbierane w dniu 10.01.2015 sobota

Gmina Moryń miejscowości:

Bielin, Dolsko, Klępicz, Macierz, Mirowo, Nowe Objezierze, Przyjezierze, Stare Objezierze, Skotnica, Niwka, Moryń, Mierno, Młynary, Wiesław, Witnica, Witniczka, Gądno

– za wtorek 06.01.2015 odpady segregowane będą odbierane w dniu 10.01.2015 sobota

Harmonogramy można pobrać z tego miejsca.

Opublikowano Harmonogramy, Komunikat | Otagowano , | Możliwość komentowania Harmonogramy na rok 2015 została wyłączona

Umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna: art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.);

Wymagane załączniki:

– informacja o gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– dokumenty potwierdzające sytuację majątkową i rodzinną podatnika oraz osób wspólnie zamieszkujących z podatnikiem;

Tryb odwoławczy: na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu podatkowego, który wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie;

Inne informacje: w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i do złożenia ich w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry;

Opłaty: brak;

Termin i sposób załatwienia: organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które kończy orzekając w sprawie w drodze decyzji, doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty;

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania;

Miejsce składania pism: Biuro Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna;

Kogo dotyczy: osoby fizyczne.

Do pobrania – Informacja o gospodarstwie domowym

Opublikowano Komunikat, Płatności | Otagowano , | Możliwość komentowania Umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. została wyłączona

Komunikat

Informujemy, że dnia 10.11.2014 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na działce nr 6/2 w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna) będzie nieczynny.

Opublikowano Komunikat, PSZOK | Otagowano , | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona