Informacja

Związek Gmin Dolnej Odry ponownie informuje, że:

zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2023r. poz. 1469 z późn. zm) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b (właściciele nieruchomości niezamieszkałych) obowiązani są do posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą, który jest uprawniony do odbioru odpadów komunalnych oraz posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Aby wypełnić obowiązek określony w art. 6 ust. 1c ww. ustawy, postanowienia umowy muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych oraz odpowiednią częstotliwość odbioru zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1!

Jeżeli Państwa obecna umowa nie spełnia ww. wymagań, to znaczy nie obejmuje wszystkich frakcji selektywnych, tj. co najmniej:

  • papier,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, 
  • bioodpady,

i/lub odbiór odpadów nie jest wykonywany z minimalną częstotliwością określoną w regulaminie, tj.:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
  • frakcje selektywne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

Jeżeli firma, z którą macie państwo zawartą umowę nie może lub nie chce podpisać umowy na odbiór i zagospodarowanie wszystkie ww. frakcji odpadów, z wymaganą częstotliwością, to zachęcamy do kontaktu ze Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o. o., która świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych położonych na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry