ZGDO – statystyka i finanse

Liczba mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry:

Liczba ludności wg GUS (dane na dzień 31.12.2014) – 93 589 osób.

Liczba osób ujętych w deklaracjach –  70 988 osób.

Gospodarstwa domowe powyżej 5 osób (brak złożonej deklaracji na liczbę osób) – toczą się postępowania – 107 gospodarstw.

Deklaracje złożone na selekcję –  16 998 szt.

Deklaracje złożone na zmieszane –  6 358 szt.

Nieruchomości bez złożonej deklaracji – 510 szt. (wezwani do złożenia deklaracji i wszczęte postępowania administracyjne)

Należności:

Łączny przypis należności ZGDO od 01.07.2013 r. do 31.12.2015 r. – 23 745 447,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. – 2 753 950,07 zł

% nieściągalności na dzień 31.12.2015 r. – 11,60%

% nieściągalności na dzień 30.09.2015 r. – 12,44%

% nieściągalności na dzień 31.07.2015 r. – 12,48%

Nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. – 233 582,77 zł

Rok 2013 i 2014

Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Związku Gmin Dolnej Odry realizowało Konsorcjum firm Remondis Szczczecin sp. z o.o., Jumar Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o.

W okresie od lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Związek płacił Wykonawcy:

 • Za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 480,60 zł brutto,
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1,08 zł brutto.

Suma wydatków ZGDO za rok 2013:  3 874 193,70 zł

Suma dochodów ZGDO za rok 2013:  4 231 891,73 zł

Wynik Finansowy za rok 2013:  + 357 698,03 zł

Zobowiązania wymagalne z roku 2013: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne z roku 2013: 679 923,93 zł

Suma wydatków ZGDO za rok 2014:  8 432 280,54 zł

Suma dochodów ZGDO za rok 2014:  8 138 811,98 zł

Wynik Finansowy za rok 2014: – 293 468,56 zł

Zobowiązania z roku 2013 (wymagalne): 0,00 zł

Zobowiązania z roku 2013 (niewymagalne): 781 253,58 zł

Ogłoszono przetarg I na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w latach 2015-2017.

Wpłynęła oferta Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., Jumar Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. Zgodnie z ofertą Związek w latach 2015-2017 musiałby płacić Wykonawcy:

 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 594,00 zł brutto,
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1 244,16 zł brutto
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wielkogabarytowych 1 026,00 zł brutto.

Przetarg I został unieważniony – cena najniższej oferty znacznie przekraczała kwotę, którą Związek przeznaczył na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku.

 

Ogłoszono przetarg II na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w latach 2015-2017.

Wpłynęła oferta Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., Jumar Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. Zgodnie z ofertą Związek w latach 2015-2017 musiałby płacić Wykonawcy:

 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 583,20 zł brutto,
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1 144,80 zł brutto
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wielkogabarytowych 1 026,00 zł brutto.

Przetarg II został unieważniony – cena najniższej oferty znacznie przekraczała kwotę, którą Związek przeznaczył na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku.

W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu Związku, na podstawie art. 6f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Zarząd Związku zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 66  i 67 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w trybie z wolnej ręki została zawarta z Wykonawcą, który był jednocześnie właścicielem pojemników ustawionych na nieruchomościach na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, to jest Konsorcjum firm Remondis Szczczecin Sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl Sp. z o.o.

W okresie od stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Związek płacił Wykonawcy:

 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych 572,40 zł brutto (wzrost o 19,1 % w stosunku do cen z okresu 2013-2014),
 • za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych segregowanych 1 004,40 zł brutto (wzrost o około 93 000 % w stosunku do cen z okresu 2013-2014).

 

29.12.2014 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry Uchwałą Nr 18/2014 zmieniającą uchwałę Nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od dnia 1 marca 2015 r. dokonało zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

selekcja – 11,00 zł od osoby; 55,00 zł od gospodarstwa domowego powyżej 5 osób,

zmieszane – 17,00 zł od osoby; 85,00 zł od gospodarstwa domowego powyżej 5 osób.

28.01.2015 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry Uchwałą Nr 3/2015 zmieniającą uchwałę Nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od dnia 1 kwietnia 2015 r. uchyliło metodę naliczania opłaty od gospodarstwa domowego, na którym zamieszkuje powyżej 5 osób.

Rok 2015

Na dzień 30. 06. 2015:

Suma wydatków ZGDO na dzień 30 czerwiec 2015 r.: 5 140 564,46 zł

Suma dochodów ZGDO na dzień 30 czerwiec 2015 r.: 5 240 716,78 zł

Wynik Finansowy na dzień 30 czerwiec 2015 r.: + 100 152,32 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwiec 2015 r. (wymagalne): 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwiec 2015 r. (niewymagalne): 2 168 494,96 zł

 

W celu zwiększenia konkurencji na rynku odpadów komunalnych, Zgromadzenie Związku, na wniosek Zarządu Związku Gmin, uchwaliło następujące uchwały:

 • Nr 5/2015 z dnia 10 marca 2015 r., w sprawie podziału obszaru Związku Gmin Dolnej Odry na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – podział obszaru Związku na IV sektory:

Sektor I obejmuje teren gminy Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń;

Sektor II obejmuje teren gminy Widuchowa, Bielice, Banie, Kozielice, Lipiany, Nowogródek Pomorski;

Sektor III obejmuje teren gminy Marianowo, Stargard Szczeciński gmina wiejska, Warnice, Stare Czarnowo;

Sektor IV obejmuje teren gminy Dolice, Recz, Krzęcin;

 • Nr 6/2015 z dnia 25 marca 2015 r., w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Spółka Gmin Dolnej Odry” z o.o.;
 • Nr 7/2015 z dnia 21 maja 2015 r., zmieniająca uchwałę Nr 6/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana dotyczy przeniesienia obowiązku zapewnienia wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych na właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t. z późn. zm.);
 • Nr 14/2015 z dnia 8 września 2015 r., w sprawie podwyższenia składki członkowskiej – kwota wynikająca z podwyższenia składki członkowskiej w wysokości 100 000,00 zł (wzrost składki o 1,10 zł od mieszkańca Gminy członka Związku) przeznaczona została na wsparcie finansowe dla Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o.;
 • Nr 18/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., zmieniająca uchwałę Nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2016 r.:

selekcja – 15,00 zł od osoby;

zmieszane – 17,00 zł od osoby;

 • Nr 20/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., w sprawie podwyższenia składki członkowskiej – kwota wynikająca z podwyższenia składki członkowskiej (wzrost składki o 10,00 zł od mieszkańca Gminy członka Związku) pozwoliła na zabezpieczenie spłaty części kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz pozostałych zobowiązań wymagalnych.

 

Na dzień 31. 12. 2015:

Szacowana suma wydatków ZGDO za rok 2015: 10 745 058,45 zł

Szacowana suma dochodów ZGDO za rok 2015: 10 847 095,02 zł

Szacowany wynik finansowy za rok 2015: 102 036,57 zł

Zobowiązania z roku 2015 (wymagalne): 1 091 714,11 zł

Zobowiązania z roku 2015 (niewymagalne): 2 088 766,59 zł

SUMA ZOBOWIĄZAŃ z roku 2015 – 3 180 480,70 zł

 

Ogłoszono przetarg I na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w latach 2016-2019.

Wpłynęły następujące oferty:

 • Konsorcjum firm Remondis Szczecin sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. – oferta na wszystkie sektory Związku w zakresie odbioru  i zagospodarowania odpadów zmieszanych, segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych na kwotę – 46 609 371,10 zł brutto;
 • PUK Dębno – oferta na I sektor Związku, obejmujący teren gmin Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń, w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych, segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych na kwotę – 12 880 634,26 zł brutto.

Przetarg został unieważniony – cena najniższej oferty znacznie przekraczała kwotę, którą Związek przeznaczył na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku.

Ogłoszono przetarg II na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” w latach 2016-2019.

Wpłynęły następujące oferty:

 • PUK Dębno – oferta dotyczyła tylko I części zamówienia, to jest odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w sektorze I – oferta na kwotę 5 883 381,00 zł. (oferta została odrzucona z przyczyn formalnych).
 • Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Eko-Fiuk Sp. k. i Spółka Gmin Dolnej Odry sp. z o.o. – oferta na kwotę 35 256 835,23 zł,
 • Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. – oferta na kwotę 41 123 338,21 zł.

 

16 grudnia 2015 r przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2016-2019” został rozstrzygnięty.

Związek Gmin Dolnej Odry wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Eko-Fiuk Sp. k. i Spółka Gmin Dolnej Odry sp. z o.o.

23 grudnia 2015 r. Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. złożyło odwołanie na rozstrzygnięcia przetargu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

12 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, oddalając powództwo Konsorcjum Remondis Szczecin sp. z o.o., „Jumar” Julian Maruszewski i Eko-Myśl sp. z o.o. w całości.

Pomimo, że propozycje Zarządu Związku oraz decyzje Zgromadzenia Związku nie były popularne i wpłynęły na szerokie niezadowolenie Mieszkańców i radnych Gmin, to jednak dały możliwość zatrzymania wzrostu zadłużenia Związku Gmin oraz stworzyły warunki do wprowadzenia konkurencyjności na rynku odpadów komunalnych. Skutkiem tych działań była uzyskana w przetargu o prawie 6 000 000,00 zł niższa cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a to, po spłaceniu zadłużenia z roku 2015, które wyniosło około 3 180 500,00 zł, pozwoli na realizację, koniecznych inwestycji, na przykład uruchomienie kolejnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminach należących do Związku Gmin.

Zarząd Związku będzie również rekomendował dla Zgromadzenia podjęcie uchwały  o obniżeniu opłat od Mieszkańców.

Korzystne rozstrzygnięcie przetargu umożliwi utrzymanie stałego poziomu opłat do 31 grudnia 2019 r.  

 

Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry