Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”

Chojna, dnia 28.08.2015 r.

ZGDO.273.2.2015

Uczestnicy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Związek Gmin Dolnej Odry (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – ustawy PZP) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w terminie do dnia 21 sierpnia  2015 r. do godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty, które złożyli:

1.      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Jana Baczewskiego 34, 74 – 400 Dębno:

– na I część zamówienia za cenę 12 880 634,26 zł brutto.

2.      Wspólnie „REMONDIS Szczecin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Janiny Smoleńskiej PS. „Jachna” 35, 71-005 Szczecin; Julian Maruszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Gastronomiczny „Jumar” Julian Maruszewski ul. Długa 20, 72-006 Mierzyn; EKO-MYŚL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością 74-300 Myślibórz, Dalsze 36:

– na I część zamówienia za cenę 13 909 517,64 zł brutto,

– na II część zamówienia za cenę 12 540 902,11 zł brutto,

– na III część zamówienia za cenę 12 411 818,89 zł brutto,

– na IV część zamówienia za cenę 7 747 132,46 zł brutto.

Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierzał przeznaczyć:

– na I część zamówienia kwotę 10 883 463,02 zł brutto,

– na II część zamówienia kwotę 9 331 657,53 zł brutto,

– na III część zamówienia kwotę 9 316 667,41 zł brutto,

– na IV część zamówienia kwotę 5 884 028,71 zł brutto.

 

Mając na uwadze powyższe, każda ze złożonych ofert przewyższa kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli  oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.