Umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna: art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.);

Wymagane załączniki:

– informacja o gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– dokumenty potwierdzające sytuację majątkową i rodzinną podatnika oraz osób wspólnie zamieszkujących z podatnikiem;

Tryb odwoławczy: na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu podatkowego, który wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie;

Inne informacje: w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i do złożenia ich w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry;

Opłaty: brak;

Termin i sposób załatwienia: organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które kończy orzekając w sprawie w drodze decyzji, doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty;

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania;

Miejsce składania pism: Biuro Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna;

Kogo dotyczy: osoby fizyczne.

Do pobrania – Informacja o gospodarstwie domowym