Administrator

121 postów

PSZOK – informacja

Informujemy, że Mieszkańcy Gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajdującego się w Myśliborzu przy ul. Celnej 21

PSZOK czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w sobotę w godz. 10.00 – 15.00 odpady

Odpady będzie można oddać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry (np. dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu, dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Gmin Dolnej Odry, itp.) oraz złożeniu właściwego oświadczenia o pochodzeniu odpadów (do pobrania ze strony internetowej Związku Gmin Dolnej Odry).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane:

 • papier i tektura, czasopisma, gazety w tym opakowania,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
 • odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wynik przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 •  wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
 • odpadów z tekstyliów i odzieży,
 • zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk na rok na gospodarstwo domowe),
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (np. pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej (w ilości nieprzekraczającej 3000 kg na rok na gospodarstwo domowe).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

 • zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej,
 • opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • odpadów zawierających azbest, papę, smołę itp.,
 • odpadów od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • wełny mineralnej, styropianu budowlanego (np. z ocieplenia budynków),
 • części samochodowych.

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów komunalnych od mieszkańców, jeżeli ich ilość wskazuje na pochodzenie ze źródeł innych, niż z nieruchomości zamieszkałych i gospodarstw domowych.

Komunikat o zmianie zasad ustalania ilości zużytej wody

UWAGA

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 4 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwałę Nr 4/2020 zmieniającą uchwałę Nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W wyniku zmiany określono, że od 1 stycznia 2021 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie naliczana w zależności od ilości m3 średnio-miesięcznego zużycia wody za cały poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza.

Do ilości zużytej wody, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej.

Pamiętaj o zainstalowaniu dodatkowego wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Na początku kolejnego roku, nie później niż do 10 lutego 2021 roku, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

Pamiętaj o przechowywaniu faktur za zużycie wody z całego roku kalendarzowego.

„Nie bądź cieć plastiki gnieć”

Związek Gmin Dolnej Odry zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, aby zgniatać butelki plastikowe, puszki i kartony przed wrzuceniem do pojemnika/worka.

Dlaczego warto zgniatać butelki? Dzięki temu zmniejszymy objętość wyrzucanych odpadów – więcej odpadów zmieści się w pojemnikach/workach. Nie wyrzucajmy powietrza! Niezgniecione opakowania zabierają cenne miejsce w pojemnikach/workach do segregacji.

PAMIĘTAJ

Wspólnie dbajmy o nasze środowisko. Nasze zachowanie ma wpływ na nasze otoczenie:

 • róbmy przemyślane, świadome zakupy,
 • kupujmy produkty w dużych opakowaniach, zamiast w kilku małych,
 • używajmy toreb wielokrotnego użytku,
 • wybierajmy produkty w butelkach zwrotnych.

Czy wiesz, że do 120 litrowego worka, mieści się niespełna 40 niezgniecionych butelek, natomiast zgniecionych jesteśmy w stanie zmieścić aż 180 sztuk.

MASZ PYTANIA ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA DO BIURA ZGDO:
tel. 914615088
tel. kom. +48 519 096 627
e-mail: biuro@zgdo.eu

Komunikat dotyczący pojemników na odpady segregowane

OD CZERWCA 2020 r. ZABIERANE BĘDĄ NIEWYKUPIONE POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE !

Związek Gmin Dolnej Odry informuje mieszkańców, że od czerwca 2020 r. firma ATF Sp. z o.o. sp.k., która dostarczała pojemniki w ramach usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, rozpoczyna akcję zabierania niewykupionych pojemników na odpady segregowane stojących na posesjach.

Ponadto przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku wszystkie nieruchomości wielorodzinne, w których wyodrębnionych jest 8 mieszkań lub więcej muszą zostać wyposażone w co najmniej 5 pojemników na odpady komunalne. Właściciel/ Zarządca nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki.

OFERTA FIRMY ATF SP. Z O.O. SP.K. NA ODSPRZEDAŻ POJEMNIKÓW NA ODPADY SEGREGOWANE

rodzaj pojemnika (litrów)cena netto (sztuka)cena brutto (sztuka)
12050,0061,50
24060,0073,80
1100400,00492,00
Informacje pod nr tel. 94 36 64 202

Szanowni Mieszkańcy prosimy zwracać uwagę na kolorystykę pojemników.
Przypominamy, że pojemniki muszą spełniać polską normę PE-EN 840 oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – pojemniki muszą być w odpowiednim kolorze (w całości, a nie w części) :

 • papier – pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem „PAPIER” (pojemność minimum 240 l)
 • szkło – pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem „SZKŁO” (pojemność minimum 240 l)
 • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” (pojemność minimum 240 l)
 • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „BIO” (pojemność nie więcej niż 240 l)

Niedopuszczalne jest stawianie w jednym punkcie kilku pojemników o pojemności mniejszej w zamian za jeden pojemnik o pojemności większej.

Pojemniki muszą być oznaczone adresem nieruchomości do której przynależą.

Związek Gmin Dolnej Odry nie ponosi odpowiedzialności za zakupione przez Państwa pojemniki.

Więcej informacji pod nr tel. 519 096 627 lub 91 461 50 88

Komunikat o opłatach

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY

zawiadamia, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry, do 15 każdego miesiąca, w kwocie zadeklarowanej w D1 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT BEZ WEZWANIA!

         Nadany przez Związek Gmin Dolnej Odry INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO do dokonywania opłat, NIE ULEGA ZMIANIE.

Nowi właściciele nieruchomości, którzy składali deklaracje i nie posiadają jeszcze indywidualnego numeru konta bankowego, do czasu otrzymania informacji o indywidualnym rachunku, proszeni są o dokonywanie wpłat na ogólne konto Związku Gmin Dolnej Odry Nr:

80 9370 0007 0006 0642 2000 0001

         W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację, adres nieruchomości, której opłata dotyczy oraz miesiąc i rok za jaki dokonywana jest opłata, np.: Jan Iksiński, ul. Wrzosowo 5, Dolice, maj 2020.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z dostępnych, a zarazem bezpiecznych form załatwiania spraw w Związku Gmin Dolnej Odry, poprzez kontakt e-mail: biuro@zgdo.eu lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /zgdo/SkrytkaESP  lub telefonicznie: 91 4615088

 

KOMUNIKAT JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W CZASIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Ze względu na wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19

Związek Gmin Dolnej Odry

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz
w trosce o bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne,
poniżej przedstawia wytyczne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

odpady (powstałe w wyniku stosowania środków ochronnych) takie jak: maseczki, rękawiczki wytworzone przez mieszkańców podlegających kwarantannie powinny być zbierane dodatkowo w workach, które po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Mieszkańcy podlegający izolacji powinni wystawiać odpady po upływie 72 godzin od zamknięcia worka z odpadami oraz w miarę możliwości spryskać worek preparatem odkażającym.

NOWE ZASADY ODBIORU GABARYTÓW!

Związek Gmin Dolnej Odry przypomina, że

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

będą odbierane TYLKO PO ZGŁOSZENIU!

UWAGA !!! Samochód po odbiór odpadów wielkogabarytowych przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości zgłosi – poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie 914615088; +48 519096627 lub mailowo: biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną), że przy jego nieruchomości będą ODPADY przygotowane (wystawione) do odbioru.
Odpady wielkogabarytowe do odbioru trzeba zgłosić co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie!


WAŻNY KOMUNIKAT!

Komunikat dotyczący organizacji pracy w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, Biuro Związku Gmin Dolnej Odry w najbliższych tygodniach czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

KOMUNIKAT dla mieszkańców gmin: Dolice, Marianowo, Stare Czarnowo, Warnice

W związku z aktualnym stanem epidemii informujemy,
że odbierane będą wyłącznie odpady z pojemników i w workach
wystawionych przed posesją w miejscu widocznym, do których dostęp
nie wymaga otwierania furtek, bram i wiat śmietnikowych!

Firma odbierze wyłącznie odpady przygotowane do odbioru, czyli takie, których odbiór możliwy jest bez konieczności wchodzenia na posesje lub dotykania jakichkolwiek elementów (np. ogrodzenia, bramki, furtki) innych niż pojemniki i worki z odpadami.

Odbiór odpadów może odbywać się w godzinach
wczesno porannych oraz nocnych, dlatego pojemniki
i worki z odpadami muszą być przygotowane do odbioru (wystawione)
co najmniej w dniu poprzedzającym dzień odbioru wyznaczony
w harmonogramie (minimum dzień wcześniej).

WORKI DO SELEKCJI – w najbliższym czasie otrzymają Państwo pakiet
worków do prowadzenia segregacji odpadów
na kolejne 3 miesiące (IV-VII.2020 r.).

Ze względów bezpieczeństwa firma nie będzie rozdawała w tym czasie worków w systemie worek pusty za worek pełny!

Prosimy zgniatać odpady przed ich umieszczeniem w worku oraz wystawiać worki po ich całkowitym zapełnieniu!

Wystawienie worków zapełnionych w niewielkiej części (niewykorzystanych) może spowodować przedwczesny brak worków do segregacji.

W przypadku niewystarczającej ilości dostarczonych worków, odpady prosimy wystawiać w innych opisanych: „papier” lub „plastik” lub „szkło”, workach (np. oznaczonych kartką, markerem).

Od 1 kwietnia 2020 r. zmianie uległy harmonogramy odbioru odpadów – prosimy zapoznać się z nowymi terminami.