Administrator

121 postów

PSZOK – informacja

Informujemy, że Mieszkańcy Gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajdującego się w Myśliborzu przy ul. Celnej 21

PSZOK czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, w sobotę w godz. 10.00 – 15.00 odpady

Odpady będzie można oddać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry (np. dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu, dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Gmin Dolnej Odry, itp.) oraz złożeniu właściwego oświadczenia o pochodzeniu odpadów (do pobrania ze strony internetowej Związku Gmin Dolnej Odry).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane:

 • papier i tektura, czasopisma, gazety w tym opakowania,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
 • odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wynik przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 •  wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
 • odpadów z tekstyliów i odzieży,
 • zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk na rok na gospodarstwo domowe),
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (np. pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej (w ilości nieprzekraczającej 3000 kg na rok na gospodarstwo domowe).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

 • zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej,
 • opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • odpadów zawierających azbest, papę, smołę itp.,
 • odpadów od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • wełny mineralnej, styropianu budowlanego (np. z ocieplenia budynków),
 • części samochodowych.

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów komunalnych od mieszkańców, jeżeli ich ilość wskazuje na pochodzenie ze źródeł innych, niż z nieruchomości zamieszkałych i gospodarstw domowych.

Komunikat o zmianie zasad ustalania ilości zużytej wody

UWAGA

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 4 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwałę Nr 4/2020 zmieniającą uchwałę Nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W wyniku zmiany określono, że od 1 stycznia 2021 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie naliczana w zależności od ilości m3 średnio-miesięcznego zużycia wody za cały poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza.

Do ilości zużytej wody, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej.

Pamiętaj o zainstalowaniu dodatkowego wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Na początku kolejnego roku, nie później niż do 10 lutego 2021 roku, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

Pamiętaj o przechowywaniu faktur za zużycie wody z całego roku kalendarzowego.