Płatności

3 wpisy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIN CZŁONKOWSKICH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

 Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna przypomina, że:

 

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), jest zobowiązany bez wezwania uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do dnia 15 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.

 

Opłatę uiszcza się na indywidualny, niezmienny rachunek bankowy nadany przez Związek Gmin i przekazany dla właściciela nieruchomości po złożeniu pierwszej deklaracji.

 

UWAGA! Związek Gmin Dolnej Odry nie będzie wysyłał kolejnych informacji o obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, terminach płatności, ani o wysokości tej opłaty.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie posiada jeszcze indywidualnego rachunku bankowego, zgłasza ten fakt do biura Związku Gmin Dolnej Odry, a do czasu jego otrzymania opłatę wnosi na ogólny rachunek bankowy Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie Nr: 80 9370 0007 0006 0642 2000 0001.

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie (ZGDO):

  • opłata za odpady segregowane13 złotych za każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości,
  • opłata za odpady zmieszane19 złotych za każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel.:

tel./fax 914615088

+48 726 602 908

+48 609 602 908

na stronie internetowej:  http://zgdo.eu

na BIP-ie Związku Gmin Dolnej Odry:  http://www.bip.zgdo.eu/

lub wysyłając zapytania na adres e-mail: biuro@zgdo.eu

Umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna: art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.);

Wymagane załączniki:

– informacja o gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– dokumenty potwierdzające sytuację majątkową i rodzinną podatnika oraz osób wspólnie zamieszkujących z podatnikiem;

Tryb odwoławczy: na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu podatkowego, który wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie;

Inne informacje: w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i do złożenia ich w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry;

Opłaty: brak;

Termin i sposób załatwienia: organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które kończy orzekając w sprawie w drodze decyzji, doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty;

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania;

Miejsce składania pism: Biuro Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna;

Kogo dotyczy: osoby fizyczne.

Do pobrania – Informacja o gospodarstwie domowym