Nabór

7 postów

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że do drugiego etapu naboru na wolne stanowisko referenta przystąpiła jedna osoba: 

Pani Karolina Ziółkowska

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania formalne, w związku z czym została zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu, tj. rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się dnia 2 września 2019 o godz. 10:00   w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie. 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jan Krzywicki

 

Ogłoszenia o naborach

 

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że do drugiego etapu naboru na wolne stanowisko referenta przystąpiła jedna osoba: Pani Jolanta Mazurkiewicz

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania formalne, w związku z czym została zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu, tj. rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się dnia 27 sierpnia o godz. 15.00 w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jan Krzywicki

 

Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inkasenta Poboru

ZARZĄD ZWIĄZKU  GMIN   DOLNEJ   ODRY OGŁASZA  KONKURS NA WYŁONIENIE  KANDYDATÓW NA INKASENTA POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BANIE I BOLESZKOWICE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa umyślne,
 5. nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. umiejętność obsługi komputera w zakresie poczty elektronicznej, internetu i urządzeń biurowych, znajomość pakietu Microsoft Office,
 3. specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z obywatelami / klientami Związku Gmin Dolnej Odry:
  1. łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
  2. odporność na stres,
  3. odpowiedzialność,
  4. dyspozycyjność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. pobieranie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz odprowadzanie opłat na konto Związku Gmin Dolnej Odry w wymaganym terminie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kopie/a świadectw/a pracy potwierdzona/e za zgodność z oryginałem potwierdzających staż pracy,
 5. kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 6. kopia/e  dokumentów potwierdzających  wykształcenie  i posiadane  kwalifikacje zawodowe (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty) potwierdzona/e za zgodność z oryginałem,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie  o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Dokumenty aplikacyjne  –  takie jak list motywacyjny i życiorys (CV) zawierające dane osobowe kandydata muszą być osobiście podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i własnoręcznym podpisem.
 2. Poświadczenie zgodności  z oryginałem  kopii załączanych dokumentów może dokonać sam kandydat, notariusz lub podmiot wystawiający oryginał dokumentu.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata  – adresowane do Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  z siedzibą w Chojnie  – należy składać w dwóch zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  „KONKURS NA INKASENTA  POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BANIE”
  lub
  „KONKURS NA INKASENTA  POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BOLESZKOWICE”
  w sekretariacie Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, w terminie do 24 sierpnia  2016 r. do godz. 15:00
  UWAGA: na kopercie zewnętrznej kandydaci nie umieszczają swoich danych adresowych, dane adresowe  można umieścić na kopercie wewnętrznej. Kandydat może złożyć ofertę na obszar sołectwa/miejscowości, jak również na całą gminę.
 4. Ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – decyduje data wpływu do Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na adres jw.
 5. Aplikacje, które wpłyną do Związku Gmin Dolnej Odry po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty, które:
  1. nie zostaną wykorzystane  w procesie rekrutacji ,
  2. nie zostaną  wybrane,
  3. lub z powodu nie spełnienia wymogów formalnych zostaną odrzucone podlegają zwrotowi   na  pisemny  wniosek kandydata.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo:
  1. I  etap –  kwalifikacja formalna: złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry pod adresem http://www.bip.zgdo.eu/ , na stronie internetowej  http://zgdo.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna.
  2. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu – numeru telefonu oraz e-maila).
 3. Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach. Informacja o wyniku konkursu zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz,

Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek,

Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska,

Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz,

Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka,

powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Chojnie, z dnia 26 maja 2015 r, informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji został rozstrzygnięty.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w wolne stanowisko wybrany został Pan Cezary Krzyżanowski  zam. w Barlinku.

 

Uzasadnienie:

Kandydat zakwalifikowany do udziału w postępowaniu konkursowym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej spełnił wymagane oczekiwania, posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności wymagane do pracy na określonym stanowisku, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Chodarcewicz

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji.

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz,

Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek,

Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska,

Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz,

Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka,

powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Chojnie z dnia 26 maja 2015 r. informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w drugim etapie postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej nie spełnili oczekiwań Komisji. W związku z tym żaden z Kandydatów nie został wybrany na ww. stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Chodarcewicz

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

„SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji
 
OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu Spółki

I.  Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

 

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 25 maja 2015 r., do godz. 12.00.

 

II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów:

 

1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w  Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 25 maja 2015 r. do godz. 12.00,

2.      w kopercie zewnętrznej – powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail – kandydata,

3.      ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,

4.      oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

5.      oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany w ofercie adres.

Czytaj dalej