Sprzedaż pojemników

Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840.

Minimalną wielkość pojemnika szczegółowo określają Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach.

Niedostosowanie pojemności pojemników do obowiązujących norm może skutkować brakiem odbioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższym publikujemy na naszej stronie oferty czterech firm. Każda z nich prowadzi sprzedaż na wyznaczonym terenie.

Opłaty za pojemniki należy dokonywać na konta poszczególnych firm, a nie na konto Związku Gmin Dolnej Odry
 
  1. Oferta DVL Polska
  2. Oferta Spółki Gmin Dolnej Odry

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany korzystać z wyżej wymienionych ofert, może zakupić pojemnik spełniający normę PN-EN 840 na wolnym rynku.

 
 Zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 21 maja 2015 r., postanowiono o niewyposażaniu nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane.