https 첨부파일

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi 오피스 365 무료 다운로드.

W Gminie Chojna odbędą się spotkania z mieszkańcami sołectw w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Harmonogram w dalszej części artykułu

DATA

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE SPOTKANIA

22.04.2013 15:00 Zatoń Dolna Świetlica
22.04.2013 16:50 Krajnik Górny Plebania
22.04.2013 18:40 Krajnik Dolny świetlica
23.04.2013 15:00 Krzymów świetlica
23.04.2013 16:50 Nawodna świetlica
23.04.2013 18:40 Lisie Pole świetlica
29.04.2013 15:00 Brwice Szkoła
29.04.2013 16:50 Jelenin Świetlica
29.04.2013 18:40 Godków Osiedle świetlica
30.04.2013 15:00 Kamienny Jaz świetlica
30.04.2013 16:50 Strzelczyn świetlica
30.04.2013 18:40 Rurka świetlica
06.05.2013 15:00 Godków świetlica
06.05.2013 16:50 Mętno świetlica
06.05.2013 18:40 Łaziszcze świetlica
07.05.2013 15:00 Czartoryja „Grzybek”
07.05.2013 16:50 Narost świetlica
07.05.2013 18:40 Białęgi świetlica
08.05.2013 15:00 Grzybno świetlica
슈퍼스타k7 다운로드

Wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady

W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą odpady 다운로드.

W lipcu 2013 r. zmienią się w całym kraju zasady gospodarki odpadami. Opłaty będzie pobierać w imieniu gmin Związek Gmin Dolnej Odry, a nie firmy wywozowe 니콜라스 니클비 다운로드. W celu uniknięcia podwójnych opłat – na rzecz Związku i firmy świadczącej dotychczas usługę odbierania odpadów – konieczne jest wypowiedzenie umowy z taką firmą 다운로드.

Umowę wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy 다운로드.

Jednocześnie przypominamy, że firmy odbierające odpady z mocy prawa nie mogą świadczyć usług po 01 lipca 2013r. (z wyjątkiem przedsiębiorcy wyłonionym w przetargu organizowanym przez Związek Gmin Dolnej Odry) 다운로드.

Konferencja w Centrum Kultury w Chojnie

29 listopada 2012 roku w Centrum Kultury w Chojnie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Gmin Dolnej Odry podsumowująca pracę nad przyjęciem metod organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry 슈츠 시즌7 다운로드. W konferencji wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin zrzeszonych w ZGDO, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Zygmunt Kozłowski, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Pan Radosław Mackiewicz Z-ca Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Pan Paweł Adamczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie, Pan Kazimierz Komorzycki, pracownicy urzędów miejskich i gminnych zrzeszonych w ZGDO oraz – na specjalne zaproszenie Pana Adama Fedorowicza, Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry –Burmistrz Marsaskali na Malcie, Pan Mario Calleja 벽람항로. Konferencję poprowadził Zastępca Burmistrza Gminy Chojna, Pan Wojciech Długoborski.

W trakcie konferencji zostały przedstawione projekty uchwał, które będą rekomendowane do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Związku w pierwszej połowie grudnia br 우분투 최신 버전 다운로드. Najważniejsze założenia to:

–  Związek planuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

–  Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych planowana jest na poziomie 9 zł 다운로드. od jednego mieszkańca na miesiąc, jeżeli mieszkańcy zadeklarują selektywną zbiórkę oraz 15 zł. od jednego mieszkańca na miesiąc, jeżeli mieszkańcy nie zadeklarują segregacji odpadów 다운로드. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawka będzie uzależniona od ilości odpadów. W tym przypadku na wysokość opłaty również będzie miał wpływ fakt segregacji odpadów lub jej brak 다운로드. W przypadku segregowania odpadów opłata będzie niższa;

–  Opłata będzie naliczana miesięcznie i uiszczana na rachunek bankowy Związku;

–  Każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wypełnić deklarację, na której to podstawie będzie naliczona stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych;

v  Do właścicieli nieruchomości będzie należał obowiązek wyposażenia posesji w pojemnik 개역 개정판 성경. Będzie mógł go dzierżawić lub wykupić. Jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że nie będzie segregował odpadów wówczas będzie gromadził odpady zmieszane w jednym pojemniku kda. Pojemnik będzie musiał spełniać wymogi określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku” obowiązujący na terenie gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec zobowiąże się do segregacji odpadów będzie gromadził selektywnie zebrane odpady w oddzielnych pojemnikach lub workach.  Odpady segregowane zostały podzielone na 4 frakcje:

 • w workach lub pojemnikach NIEBIESKICH – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
 • w workach lub pojemnikach ZIELONYCH – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • w workach lub pojemnikach ŻÓŁTYCH – tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;
 • w workach lub pojemnikach BRĄZOWYCH – odpady ulegające biodegradacji windows 10 1903 iso.

–  Pozostałe odpady takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, zużyte opony oraz przeterminowane leki i opakowania po lekach odbierane będą co najmniej dwa razy w roku z posesji przez mobilne punkty odbioru oraz w sposób ciągły odbierane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych rozmieszczonych na terenie Związku 다운로드. Zużyte baterie będzie można oddać w mniejszych punktach rozlokowanych w budynkach publicznych i sklepach – tak, jak się to dzieje obecnie. Natomiast przeterminowane leki będzie można oddać również w aptekach.

Burmistrz Marsaskali podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie odpadów komunalnych. Na Malcie samorządy przejęły obowiązek odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców od roku 2007. Ustawa obowiązująca na Malcie różni się od polskiej ustawy dot. utrzymania czystości i porządku w gminach. Podstawową różnicą jest fakt, iż mieszkańcy nie płacą za odbiór odpadów. Przedsiębiorstwa odbierające odpady prowadzą edukację ekologiczną w szkołach oraz bezpłatnie udostępniają mieszkańcom worki na odpady. Przydomowe pojemniki na odpady w Marsaskali zostały usunięte.

Przypominamy, że Związek Gmin Dolnej Odry zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych z następujących gmin:

 1. Banie
 2. Cedynia
 3. Chojna
 4. Mieszkowice
 5. Moryń
 6. Stare Czarnowo
 7. Trzcińsko-Zdrój
 8. Widuchowa
 9. Barlinek
 10. Boleszkowice
 11. Myślibórz
 12. Nowogródek Pomorski
 13. Bielice
 14. Kozielice
 15. Lipiany
 16. Przelewice
 17. Pyrzyce
 18. Pełczyce
 19. Warnice
 20. Dolice
 21. Stargard Szczeciński

Zapobiegaj powstawaniu śmieci!

Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina 설국 열차 무료 다운로드.

Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu 다운로드. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo 배미진 알찬 국어.

Śmieci – złoty interes

Od przyszłego roku gospodarka odpadami spadnie na gminy.
Związek Gmin Dolnej Odry skupiający 22 gminy naszego regionu, który chce się zająć organizacją gospodarki odpadami na terenie administrowanym przez wspomniane samorządy, ma coraz mniej czasu, by mógł spełnić wymogi prawne 다운로드. Do 15 listopada związek musi przyjąć swój budżet i uchwalić kilka niezbędnych uchwał. Gminy wchodzące w skład stowarzyszenia muszą przyjąć w formie chwał swoich rad regulaminy utrzymania porządku 다운로드.

W UBIEGŁYM tygodniu (31.10.2012r.) spotkali się w Chojnie przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład wspomnianego związku, w tym burmistrzowie, wójtowie i skarbnicy 다운로드. Do Chojny przyjechali również przedstawiciele parlamentarzystów Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

To naprawdę duże przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym 걸스데이 달링. Świadczy o tym fakt, że na obszarze wspomnianych 22 gmin żyje obecnie ponad 200 tys. Osób. Tymczasem ciągle jest sporo wątpliwości dotyczących tak interpretacji przepisów, jak i wzajemnego oddziaływania poszczególnych aktów prawnych 다운로드. Wątpliwości wciąż budzą np. interpretację przepisów ustawy w relacji do innych ustaw, w tym ustawy Ordynacja podatkowa – powiedział Adam Fedorowicz, burmistrz Chojny 다운로드. – Wiemy już jednak, że wpływy z tytułu tzw. Opłaty śmieciowej wykazywać będzie w swoim budżecie związek gmin, a nie poszczególne gminy. Te ostatnie będą płaciły składkę, a związek gmin zajmować się będzie obsługą całego systemu 스타워즈 게임 다운로드.

Ile to będzie kosztować i dlaczego tak drogo? To, że będzie drożej, wiedzą już chyba wszyscy. Chodzi tylko o to, by płacić jak najmniej ms word viewer. Adam Fedorowicz podkreśla jednak, że za lepszy produkt wcale nie trzeba będzie płacić dużo więcej niż obecnie. Jego zdaniem ,,opłata śmieciowa” – jeśli już – wzrośnie nieznacznie aac 음원 다운로드. A uzależnione to będzie w dużym stopniu od tego, czy mieszkańcy wybiorą wariant ekologiczny, czyli segregację odpadów.

Jeżeli nastawimy się na selektywną zbiórkę, opłaty zwiększą się minimalnie 다운로드.

Zdaniem burmistrza i zarazem przewodniczącego zarządu ZGODO, związek będzie musiał weryfikować zgłoszone deklarację mieszkańców w sprawie odpadów z listą rzeczywiście zamieszkujący osób danej gminie. Poza tym opłata za wywóz śmieci będzie niższa dla tych mieszkańców, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów. Ciągle nieoficjalnie mówi się, że comiesięczna opłata za te usługi oscylować może w okolicy 10-11 zł. To mniej więcej tyle, ile obecnie mieszkańcy tej części regionu płacą firmom zajmującym się wywożeniem odpadów.

To, czy związek powierzy usługi kilku firmom, konsorcjum czy jednej dużej firmie, jest ciągle sprawą otwartą. A rozstrzygnie ją przetarg. W każdym bądź razie ewentualny operator będzie się musiał liczyć z tym, że na terenie administrowanym przez związek gminy są tylko dwa wysypiska śmieci – pod Stargardem i Dębnem. To także czynnik generujący koszty.

Związek zrzesza gminy głównie południowej części regionu.

 

 

źródło:Kurier Szczeciński nr. 9