ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY PRZYPOMINA O PRAWIDŁOWYM PROWADZENIU  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH:

DO POJEMNIKÓW / WORKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE:

WRZUCAMY: odpady  ulegające biodegradacji – kuchenne i zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości, zepsutą żywność, resztki żywności, ogryzki, obierki, skorupki od jajek, torebki po herbacie, „fusy” po kawie, mokre lub zabrudzone pożywieniem ręczniki papierowe, torby biodegradowalne.

NIE WRZUCAMY: kości, odpadów innych niż ulegające biodegradacji

 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ZADEKLAROWANEJ ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ, ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY UZNA SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW JAKO NIESELEKTYWNY, CO WIĄŻE SIĘ Z PODNIESIENIEM STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW (15 ZŁ OD OSOBY, 75 ZŁ OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO).

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry!

KOMUNIKAT

Związku Gmin Dolnej Odry

 1. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK), znajdujący się na działce nr 6/2            w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna) jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00

W PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

a)      papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania,

b)      szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c)      tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d)     metal w tym odpady opakowaniowe,

e)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f)       przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g)      chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje,

h)      zużyte baterie i akumulatory,

i)        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j)        wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

k)      zużyte opony.

2. Od ubiegłego tygodnia dystrybuowane są worki do zbiórki selektywnej surowców. Dystrybucja zostanie zakończona do 28 lipca (niedziela).

3. Pojemniki na selektywną zbiórkę surowców zostaną rozstawione do 4 sierpnia (niedziela).

4. Pojemniki na odpady zmieszane uzupełniane są codziennie. Konsorcjum Firm chce zakończyć wyposażanie nieruchomości w pojemniki do 10 sierpnia. Po tym terminie załatwiane będą już tylko sporadyczne reklamacje od właścicieli nieruchomości w zakresie pojemników i optymalizowane wyposażenie, tzn. ewentualnie wymieniane będą pojemniki na bardziej właściwe dla danej nieruchomości, lub wymieniane będą pojemniki dzierżawione (PPK Pyrzyce, PUK Gryfino) na nasze własne.

5. Bardzo prosimy o dopełnienie obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości wraz z nazwą ulicy (placu) lub miejscowości jeżeli nie ma nazw ulic, o którym mowa w Art. 47b ustawy Prawo geodezyjne               i kartograficzne (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027).

6.  W celu oceny prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy ZGDO, a wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą, prosimy o przesyłanie informacji, czy i kiedy wykonawca dostarczył pojemniki lub worki na odpady oraz inne uzasadnione uwagi, dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami.

Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: info@zgdo.eu

7. Z dniem 1 lipca 2013 roku ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, którym zostały objęte nieruchomości zamieszkałe.

Podstawą nowego systemu jest złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (w tym także najemcę, dzierżawcę, użytkownika, posiadacza, zarząd lub zarządcę nieruchomości) deklaracji, w której określi on sposób postępowania z odpadami (tj. czy będzie segregował odpady, czy nie) oraz wysokość miesięcznej opłaty za śmieci na podstawie ilości zamieszkujących nieruchomość osób i stawek opłaty.

Prawidłowa deklaracja, złożona w terminie, pozwoliłaby prawidłowo określić punkt wywozu odpadów (miejsce dostarczenia pojemników i worków oraz odbioru odpadów).

Niestety, nadal nie wszyscy właściciele nieruchomości złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeszcze raz prosimy o złożenie przedmiotowej deklaracji.

8.  Osoby, które nie otrzymały do dnia dzisiejszego indywidualnego rachunku bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do czasu jego otrzymania, prosimy o dokonywanie wpłat na konto główne Związku Gmin Dolnej Odry w Banku Spółdzielczym Nr 80 9370 0007 0006 0642 2000 0001.

Komunikat dotyczący pojemników!

KOMUNIKAT

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY INFORMUJE:

OD DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY BĘDZIE REALIZOWAŁO KONSORCJUM FIRM „REMONDIS SZCZECIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ORAZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO – GASTRONOMICZNY „JUMAR” JULIAN MARUSZEWSKI.

Gminy: Boleszkowice, Chojna, Cedynia, Moryń, Widuchowa, obsługiwać będzie firma „JUMAR”.

Gminy: Banie, Bielice, Dolice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Nowogródek Pomorski, Przelewice, Recz, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński – gmina wiejska, Warnice, obsługiwać będzie firma „REMONDIS”.

KONSORCJUM FIRM OBECNIE JEST W TRAKCIE REALIZACJI OPERACJI LOGISTYCZNEJ, ZWIĄZANEJ

Z DOSTARCZENIEM DO MIESZKAŃCÓW POJEMNIKÓW I WORKÓW NA ODPADY.

ZE WZGLĘDU JEDNAK NA WIELKOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA BARDZO PROSIMY MIESZKAŃCÓW ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY O ZACHOWANIE CIERPLIWOŚCI I WYROZUMIAŁOŚĆ.

KONSORCJUM FIRM DOTRZE DO KAŻDEJ ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI I DOSTARCZY POJEMNIKI I WORKI, JEDNAKŻE DO TEGO CZASU PROSIMY GROMADZIĆ ODPADY W POJEMNIKACH I WORKACH, KTÓRE OBECNIE PAŃSTWO POSIADACIE.

KONSORCJUM FIRM DO CZASU DOSTARCZENIA WŁASNYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW, OZNACZONYCH LOGIEM FIRMY (JUMAR, REMONDIS), BĘDZIE ODBIERAŁO OD MIESZKAŃCÓW ODPADY KOMUNALNE ZGROMADZONE W INNYCH STANDARDOWYCH POJEMNIKACH ORAZ WORKACH.

O HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW POWIADOMIMY PAŃSTWA W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

PRZYPOMINAMY O WNOSZENIU OPŁAT TYLKO NA OTRZYMANY INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY PODANY W HARMONOGRAMIE PŁATNOŚCI!!

WNIESIENIE OPŁATY NA INNY RACHUNEK BANKOWY (NP. SĄSIADA) BĘDZIE SKUTKOWAŁO TYM, ŻE WPŁATA ZOSTANIE ZAKSIĘGOWANA (PRZYPISANA) DO INNEGO PŁATNIKA (NP. SĄSIADA), GDYŻ SYSTEM INFORMATYCZNY BĘDZIE PRZYPISYWAŁ PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNIE, IDENTYFIKUJĄC WPŁACAJĄCEGO NIE PO DANYCH OSOBOWYCH (IMIĘ, NAZWISKO), TYLKO PO INDYWIDUALNYM NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO NA, KTÓRY DOKONANA ZOSTANIE WPŁATA.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE W TROSCE O ESTETYKĘ ORAZ ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY, ZARÓWNO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ JAK I PRZY ZBIÓRCE ZMIESZANEJ, BUDYNKI ZŁOŻONE  Z PIĘCIU I WIĘCEJ LOKALI BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO BUDYNKI WIELORODZINNE I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ZOSTANĄ WYPOSAŻONE W POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE I POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE – W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.

NATOMIAST BUDYNKI, JEDNO-, DWU-, TRZY I CZTEROLOKALOWE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO BUDYNKI JEDNORODZINNE I BĘDĄ WYPOSAŻONE W POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE I WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE – W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W Gminie Chojna odbędą się spotkania z mieszkańcami sołectw w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Harmonogram w dalszej części artykułu

DATA

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE SPOTKANIA

22.04.2013 15:00 Zatoń Dolna Świetlica
22.04.2013 16:50 Krajnik Górny Plebania
22.04.2013 18:40 Krajnik Dolny świetlica
23.04.2013 15:00 Krzymów świetlica
23.04.2013 16:50 Nawodna świetlica
23.04.2013 18:40 Lisie Pole świetlica
29.04.2013 15:00 Brwice Szkoła
29.04.2013 16:50 Jelenin Świetlica
29.04.2013 18:40 Godków Osiedle świetlica
30.04.2013 15:00 Kamienny Jaz świetlica
30.04.2013 16:50 Strzelczyn świetlica
30.04.2013 18:40 Rurka świetlica
06.05.2013 15:00 Godków świetlica
06.05.2013 16:50 Mętno świetlica
06.05.2013 18:40 Łaziszcze świetlica
07.05.2013 15:00 Czartoryja „Grzybek”
07.05.2013 16:50 Narost świetlica
07.05.2013 18:40 Białęgi świetlica
08.05.2013 15:00 Grzybno świetlica

Wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady

W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą odpady.

W lipcu 2013 r. zmienią się w całym kraju zasady gospodarki odpadami. Opłaty będzie pobierać w imieniu gmin Związek Gmin Dolnej Odry, a nie firmy wywozowe. W celu uniknięcia podwójnych opłat – na rzecz Związku i firmy świadczącej dotychczas usługę odbierania odpadów – konieczne jest wypowiedzenie umowy z taką firmą.

Umowę wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

Jednocześnie przypominamy, że firmy odbierające odpady z mocy prawa nie mogą świadczyć usług po 01 lipca 2013r. (z wyjątkiem przedsiębiorcy wyłonionym w przetargu organizowanym przez Związek Gmin Dolnej Odry).

Konferencja w Centrum Kultury w Chojnie

29 listopada 2012 roku w Centrum Kultury w Chojnie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Gmin Dolnej Odry podsumowująca pracę nad przyjęciem metod organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry. W konferencji wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin zrzeszonych w ZGDO, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Zygmunt Kozłowski, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Pan Radosław Mackiewicz Z-ca Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Pan Paweł Adamczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie, Pan Kazimierz Komorzycki, pracownicy urzędów miejskich i gminnych zrzeszonych w ZGDO oraz – na specjalne zaproszenie Pana Adama Fedorowicza, Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry –Burmistrz Marsaskali na Malcie, Pan Mario Calleja. Konferencję poprowadził Zastępca Burmistrza Gminy Chojna, Pan Wojciech Długoborski.

W trakcie konferencji zostały przedstawione projekty uchwał, które będą rekomendowane do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Związku w pierwszej połowie grudnia br. Najważniejsze założenia to:

–  Związek planuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

–  Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych planowana jest na poziomie 9 zł. od jednego mieszkańca na miesiąc, jeżeli mieszkańcy zadeklarują selektywną zbiórkę oraz 15 zł. od jednego mieszkańca na miesiąc, jeżeli mieszkańcy nie zadeklarują segregacji odpadów. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawka będzie uzależniona od ilości odpadów. W tym przypadku na wysokość opłaty również będzie miał wpływ fakt segregacji odpadów lub jej brak. W przypadku segregowania odpadów opłata będzie niższa;

–  Opłata będzie naliczana miesięcznie i uiszczana na rachunek bankowy Związku;

–  Każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wypełnić deklarację, na której to podstawie będzie naliczona stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych;

v  Do właścicieli nieruchomości będzie należał obowiązek wyposażenia posesji w pojemnik. Będzie mógł go dzierżawić lub wykupić. Jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że nie będzie segregował odpadów wówczas będzie gromadził odpady zmieszane w jednym pojemniku. Pojemnik będzie musiał spełniać wymogi określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku” obowiązujący na terenie gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec zobowiąże się do segregacji odpadów będzie gromadził selektywnie zebrane odpady w oddzielnych pojemnikach lub workach.  Odpady segregowane zostały podzielone na 4 frakcje:

 • w workach lub pojemnikach NIEBIESKICH – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
 • w workach lub pojemnikach ZIELONYCH – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • w workach lub pojemnikach ŻÓŁTYCH – tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;
 • w workach lub pojemnikach BRĄZOWYCH – odpady ulegające biodegradacji.

–  Pozostałe odpady takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, zużyte opony oraz przeterminowane leki i opakowania po lekach odbierane będą co najmniej dwa razy w roku z posesji przez mobilne punkty odbioru oraz w sposób ciągły odbierane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych rozmieszczonych na terenie Związku. Zużyte baterie będzie można oddać w mniejszych punktach rozlokowanych w budynkach publicznych i sklepach – tak, jak się to dzieje obecnie. Natomiast przeterminowane leki będzie można oddać również w aptekach.

Burmistrz Marsaskali podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie odpadów komunalnych. Na Malcie samorządy przejęły obowiązek odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców od roku 2007. Ustawa obowiązująca na Malcie różni się od polskiej ustawy dot. utrzymania czystości i porządku w gminach. Podstawową różnicą jest fakt, iż mieszkańcy nie płacą za odbiór odpadów. Przedsiębiorstwa odbierające odpady prowadzą edukację ekologiczną w szkołach oraz bezpłatnie udostępniają mieszkańcom worki na odpady. Przydomowe pojemniki na odpady w Marsaskali zostały usunięte.

Przypominamy, że Związek Gmin Dolnej Odry zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych z następujących gmin:

 1. Banie
 2. Cedynia
 3. Chojna
 4. Mieszkowice
 5. Moryń
 6. Stare Czarnowo
 7. Trzcińsko-Zdrój
 8. Widuchowa
 9. Barlinek
 10. Boleszkowice
 11. Myślibórz
 12. Nowogródek Pomorski
 13. Bielice
 14. Kozielice
 15. Lipiany
 16. Przelewice
 17. Pyrzyce
 18. Pełczyce
 19. Warnice
 20. Dolice
 21. Stargard Szczeciński

Zapobiegaj powstawaniu śmieci!

Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.

Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

Śmieci – złoty interes

Od przyszłego roku gospodarka odpadami spadnie na gminy.
Związek Gmin Dolnej Odry skupiający 22 gminy naszego regionu, który chce się zająć organizacją gospodarki odpadami na terenie administrowanym przez wspomniane samorządy, ma coraz mniej czasu, by mógł spełnić wymogi prawne. Do 15 listopada związek musi przyjąć swój budżet i uchwalić kilka niezbędnych uchwał. Gminy wchodzące w skład stowarzyszenia muszą przyjąć w formie chwał swoich rad regulaminy utrzymania porządku.

W UBIEGŁYM tygodniu (31.10.2012r.) spotkali się w Chojnie przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład wspomnianego związku, w tym burmistrzowie, wójtowie i skarbnicy. Do Chojny przyjechali również przedstawiciele parlamentarzystów Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

To naprawdę duże przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym. Świadczy o tym fakt, że na obszarze wspomnianych 22 gmin żyje obecnie ponad 200 tys. Osób. Tymczasem ciągle jest sporo wątpliwości dotyczących tak interpretacji przepisów, jak i wzajemnego oddziaływania poszczególnych aktów prawnych. Wątpliwości wciąż budzą np. interpretację przepisów ustawy w relacji do innych ustaw, w tym ustawy Ordynacja podatkowa – powiedział Adam Fedorowicz, burmistrz Chojny. – Wiemy już jednak, że wpływy z tytułu tzw. Opłaty śmieciowej wykazywać będzie w swoim budżecie związek gmin, a nie poszczególne gminy. Te ostatnie będą płaciły składkę, a związek gmin zajmować się będzie obsługą całego systemu.

Ile to będzie kosztować i dlaczego tak drogo? To, że będzie drożej, wiedzą już chyba wszyscy. Chodzi tylko o to, by płacić jak najmniej. Adam Fedorowicz podkreśla jednak, że za lepszy produkt wcale nie trzeba będzie płacić dużo więcej niż obecnie. Jego zdaniem ,,opłata śmieciowa” – jeśli już – wzrośnie nieznacznie. A uzależnione to będzie w dużym stopniu od tego, czy mieszkańcy wybiorą wariant ekologiczny, czyli segregację odpadów.

Jeżeli nastawimy się na selektywną zbiórkę, opłaty zwiększą się minimalnie.

Zdaniem burmistrza i zarazem przewodniczącego zarządu ZGODO, związek będzie musiał weryfikować zgłoszone deklarację mieszkańców w sprawie odpadów z listą rzeczywiście zamieszkujący osób danej gminie. Poza tym opłata za wywóz śmieci będzie niższa dla tych mieszkańców, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów. Ciągle nieoficjalnie mówi się, że comiesięczna opłata za te usługi oscylować może w okolicy 10-11 zł. To mniej więcej tyle, ile obecnie mieszkańcy tej części regionu płacą firmom zajmującym się wywożeniem odpadów.

To, czy związek powierzy usługi kilku firmom, konsorcjum czy jednej dużej firmie, jest ciągle sprawą otwartą. A rozstrzygnie ją przetarg. W każdym bądź razie ewentualny operator będzie się musiał liczyć z tym, że na terenie administrowanym przez związek gminy są tylko dwa wysypiska śmieci – pod Stargardem i Dębnem. To także czynnik generujący koszty.

Związek zrzesza gminy głównie południowej części regionu.

 

 

źródło:Kurier Szczeciński nr. 9