Jak prawidłowo wypełnić deklarację na 2021 rok

PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2021
ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA ROK 2021 UPŁYWA 10 LUTEGO 2021 ROKU

– każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 w terminie do dnia 10 lutego 2021 roku,
– niezłożenie deklaracji w ww. terminie będzie skutkowało określeniem wysokości opłaty z urzędu w drodze decyzji administracyjnej, przy jednoczesnym zawiadomieniu policji o popełnieniu wykroczenia!

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK WYNOSZĄ:

11,90 zł za 1 m3 zużytej wody;
➢ jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 0,40 zł za m3 zużytej wodydotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH;
➢ wszyscy mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady! Jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się tego obowiązku opłata wyniesie 47,60 zł za 1 m3 zużytej wody.

Opłata na rok 2021 obliczana jest na podstawie ilości m3 średniomiesięcznego zużycia wody z 2020 roku.

Ilość m3 zużytej wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego.
UWAGA! Do ilości zużytej wody, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody za poprzedni rok kalendarzowy, którą ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zamontowanego zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).


PAMIĘTAJ, ŻE DO DEKLARACJI MUSISZ ZAŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ FAKTUR LUB ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WSKAZANIA WODOMIERZY!

SPOSÓB OBLICZENIA OPŁATY:
sumę ilości m3 zużycia wody za rok 2020 dzielimy przez 12, a wynik z dokładnością do 2 miejsc po przecinku wpisujemy, jako średniomiesięczne zużycie wody.
Przykład: suma ilości m3 wody wg faktur z roku 2020 wynosi 126,36 m3, to:
126,36 m3 : 12 miesięcy = 10,53 m3

UWAGA ! KWOTA OPŁATY NIE PODLEGA ZAOKRĄGLENIU.

Przykład: jeżeli średniomiesięczne zużycie wody wynosi 10,53 m3 to:
10,53 x 11,90 (stawka opłaty) = 125,307w deklaracji wpisujemy wysokość opłaty miesięcznej 125,30 zł

ZAPOZNAJ SIĘ Z UCHWAŁAMI:

➢ Uchwała nr 10/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5122).
➢ Uchwała nr 11/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5124).
DOSTĘPNE NA: https://bip.zgdo.eu

PAMIĘTAJ O ZAŁĄCZENIU DO DEKLARACJI DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DANE ZAWARTE W DEKLARACJI !

➢ Gdy nieruchomość jest wyposażona w wodomierz – do deklaracji masz obowiązek dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.)
➢ Gdy odliczasz wodę bezpowrotnie zużytą – do deklaracji masz obowiązek dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ilość bezpowrotnie zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.).

NOWE ZASADY OD 2021 ROKU!

➢ Gdy nieruchomość: nie jest wyposażona w wodomierz główny; nabyłeś nieruchomość lub prawo do władania nieruchomością (np. najem, dzierżawa); nieruchomość podłączona została do sieci wodociągowej; nie przebywałeś na nieruchomości ponad 6 miesięcy następujących po sobie; na nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec – do deklaracji masz obowiązek dołączyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji).
UWAGA! W takich przypadkach do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę zamieszkującą zgodnie z wypełnionym oświadczeniem o liczbie osób.

➢ Gdy na nieruchomości prowadzone jest gospodarstwo rolne i woda zużywana była również dla celów prowadzenia tego gospodarstwa rolnego (np. do oprysków, pojenia zwierząt) i nie ma możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) dla opomiarowania tej wody – do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę zamieszkującą.
UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć trzy poniższe dokumenty:
1) kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),
2) oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji),
3) oświadczenie, że woda była zużywana również na cele gospodarstwa rolnego (załącznik nr 2 do deklaracji).

➢ Gdy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i nie ma możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza, a woda zużywana była na cele prowadzonej działalności – do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę.
UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć trzy poniższe dokumenty:
1) kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),
2) oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji),
3) oświadczenie, że woda była zużywana również na cele prowadzonej działalności (załącznik nr 3 do deklaracji).

➢ Gdy jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej z przynależnym ogrodem, terenem uprawy i średniomiesięczne zużycie wody przekracza 14 m3, a nie masz możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) – ilość zużytej wody określa się jako 14 m3 na miesiąc na nieruchomość (gospodarstwo domowe).
UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć poniższe dokumenty:
1) kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),
2) oświadczenie, że woda zużywana była również na podlewanie ogrodu, terenu uprawy przynależnego do nieruchomości (załącznik nr 4 do deklaracji).

OSOBY UPRAWNIONE składające deklaracje za nieruchomości wielorodzinne (wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe) – do deklaracji są obowiązane załączyć:
1) uchwałę w sprawie wyboru zarządu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do składania w imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) oświadczenie (załącznik nr 5 do deklaracji).

OSOBY WYNAJMUJĄCE LUB DZIERŻAWIĄCE nieruchomość mają obowiązek załączyć do deklaracji umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Wzór deklaracji oraz wszystkie załączniki do deklaracji dostępne są na stronie www.zgdo.eu