Nabór

8 postów

Związek Gmin Dolnej Odry zaprasza chętnych do współpracy w charakterze gońca!

Związek Gmin Dolnej Odry  

zaprasza chętnych do współpracy w charakterze gońca!

  Do zadań gońca należeć będzie doręczanie oraz zebranie prawidłowo wypełnionych deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami.

Dystrybucja będzie obejmowała wszystkie nieruchomości zamieszkałe znajdujące się w miejscowościach na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry, to jest:

 1. Miejscowości w gminie Banie,
 2. Miejscowości gminy Bielice,
 3. Miejscowości gminy Boleszkowice,
 4. Miejscowości gminy Cedynia,
 5. Miejscowości gminy Dolice,
 6. Miejscowości gminy Lipiany,
 7. Miejscowości gminy Marianowo,
 8. Miejscowości gminy Moryń,
 9. Miejscowości gminy Stare Czarnowo,
 10. Miejscowości gminy Warnice.

 Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Wynagrodzenie będzie uzależnione od liczby odebranych i przekazanych do Biura Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie wypełnionych deklaracji wraz z załącznikami.

Za każdą doręczoną przesyłkę Związek Gmin Dolnej Odry zapłaci wynagrodzenie w wysokości 5 zł brutto.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Patrycją Zborowską pod numerem telefonu 519 096 632 lub pod adresem e-mail: p.zborowska@zgdo.eu.

Zapraszamy również do osobistego kontaktu w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57.

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że do drugiego etapu naboru na wolne stanowisko referenta przystąpiła jedna osoba: 

Pani Karolina Ziółkowska

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania formalne, w związku z czym została zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu, tj. rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się dnia 2 września 2019 o godz. 10:00   w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie. 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jan Krzywicki

 

Ogłoszenia o naborach

 

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że do drugiego etapu naboru na wolne stanowisko referenta przystąpiła jedna osoba: Pani Jolanta Mazurkiewicz

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania formalne, w związku z czym została zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu, tj. rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się dnia 27 sierpnia o godz. 15.00 w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jan Krzywicki

 

Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inkasenta Poboru

ZARZĄD ZWIĄZKU  GMIN   DOLNEJ   ODRY OGŁASZA  KONKURS NA WYŁONIENIE  KANDYDATÓW NA INKASENTA POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BANIE I BOLESZKOWICE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa umyślne,
 5. nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. umiejętność obsługi komputera w zakresie poczty elektronicznej, internetu i urządzeń biurowych, znajomość pakietu Microsoft Office,
 3. specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z obywatelami / klientami Związku Gmin Dolnej Odry:
  1. łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
  2. odporność na stres,
  3. odpowiedzialność,
  4. dyspozycyjność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. pobieranie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz odprowadzanie opłat na konto Związku Gmin Dolnej Odry w wymaganym terminie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kopie/a świadectw/a pracy potwierdzona/e za zgodność z oryginałem potwierdzających staż pracy,
 5. kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 6. kopia/e  dokumentów potwierdzających  wykształcenie  i posiadane  kwalifikacje zawodowe (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty) potwierdzona/e za zgodność z oryginałem,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie  o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Dokumenty aplikacyjne  –  takie jak list motywacyjny i życiorys (CV) zawierające dane osobowe kandydata muszą być osobiście podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i własnoręcznym podpisem.
 2. Poświadczenie zgodności  z oryginałem  kopii załączanych dokumentów może dokonać sam kandydat, notariusz lub podmiot wystawiający oryginał dokumentu.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata  – adresowane do Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  z siedzibą w Chojnie  – należy składać w dwóch zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  „KONKURS NA INKASENTA  POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BANIE”
  lub
  „KONKURS NA INKASENTA  POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BOLESZKOWICE”
  w sekretariacie Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, w terminie do 24 sierpnia  2016 r. do godz. 15:00
  UWAGA: na kopercie zewnętrznej kandydaci nie umieszczają swoich danych adresowych, dane adresowe  można umieścić na kopercie wewnętrznej. Kandydat może złożyć ofertę na obszar sołectwa/miejscowości, jak również na całą gminę.
 4. Ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – decyduje data wpływu do Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na adres jw.
 5. Aplikacje, które wpłyną do Związku Gmin Dolnej Odry po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty, które:
  1. nie zostaną wykorzystane  w procesie rekrutacji ,
  2. nie zostaną  wybrane,
  3. lub z powodu nie spełnienia wymogów formalnych zostaną odrzucone podlegają zwrotowi   na  pisemny  wniosek kandydata.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo:
  1. I  etap –  kwalifikacja formalna: złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry pod adresem http://www.bip.zgdo.eu/ , na stronie internetowej  http://zgdo.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna.
  2. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu – numeru telefonu oraz e-maila).
 3. Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach. Informacja o wyniku konkursu zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz,

Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek,

Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska,

Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz,

Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka,

powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Chojnie, z dnia 26 maja 2015 r, informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji został rozstrzygnięty.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w wolne stanowisko wybrany został Pan Cezary Krzyżanowski  zam. w Barlinku.

 

Uzasadnienie:

Kandydat zakwalifikowany do udziału w postępowaniu konkursowym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej spełnił wymagane oczekiwania, posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności wymagane do pracy na określonym stanowisku, w związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła wybrać w/w kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Chodarcewicz

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji.

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz,

Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek,

Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska,

Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz,

Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka,

powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Chojnie z dnia 26 maja 2015 r. informuje, że nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” sp. z o.o. w organizacji nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w drugim etapie postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej nie spełnili oczekiwań Komisji. W związku z tym żaden z Kandydatów nie został wybrany na ww. stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Józef Chodarcewicz

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

„SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji
 
OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu Spółki

I.  Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

 

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 25 maja 2015 r., do godz. 12.00.

 

II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów:

 

1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w  Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 25 maja 2015 r. do godz. 12.00,

2.      w kopercie zewnętrznej – powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail – kandydata,

3.      ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,

4.      oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

5.      oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany w ofercie adres.

Czytaj dalej