Sprostowanie do ogłoszenia o naborze nr 1/2021 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze nr 1/2021 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 19.05.2021 r.
w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie

Informuję, że w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektor Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie

z dnia 19.05.2021 r. w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie dokonuję sprostowania:

1)      zmienia się w dziale III Wymagania niezbędne w pkt 3:

„3)      staż pracy co najmniej 3 lata pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub wykonanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;”

na

„3)      staż pracy co najmniej 3 lata pracy lub wykonanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;”

2)      zmienia się w dziale IX TRYB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT przez kandydatów w pkt 1 i 2:

„1.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór nr 1/2021 na stanowisko – Dyrektor Biura Związku Gmin Dolnej Odry”, w  siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 08.06.2021 r. do godz.15.00.

2.      Ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym na adres; decyduje data wpływu do Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna (w terminie do 08.06.2021 r. do godz. 15:00).”

na

„1.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór nr 1/2021 na stanowisko – Dyrektor Biura Związku Gmin Dolnej Odry”, w  siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,
ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 17.06.2021 r. do godz.15.00.

2.      Ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym na adres; decyduje data wpływu do Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna (w terminie do 17.06.2021 r. do godz. 15:00).”

3)      zmienia się w dziale INNE INFORMACJE:

„Nabór ma charakter II – stopniowy

1)      Po upływie terminu 08.06.2021 r. komisja konkursowa – dokona otwarcia ofert i przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnoprawnym
i zakwalifikuje kandydatów do kolejnego etapu;”

na

„Nabór ma charakter II – stopniowy

1)            Po upływie terminu 17.06.2021 r. komisja konkursowa – dokona otwarcia ofert i przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnoprawnymi zakwalifikuje kandydatów do kolejnego etapu;”.

Oferty złożone przed sprostowaniem są ważne i będą rozpatrywane.

 

Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Brochocki

Chojna, dnia 02.06.2021 r.

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

DYREKTOR BIURA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE

 

I.            Nazwa i adres jednostki:

            Biuro Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna.

II.            Określenie stanowiska:

Dyrektor Biura

III.            Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)      wykształcenie wyższe;

3)      staż pracy co najmniej 3 lata pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub wykonanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

4)      znajomość przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym i Statutem Związku Gmin Dolnej Odry, tj:

a)      ustawy Kodeks cywilny,

b)      ustawy o samorządzie gminnym,

c)      ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

d)     ustawy o odpadach,

e)      ustawy Prawo ochrony środowiska,

f)       ustawy Kodeks pracy,

g)      ustaw: finanse publiczne, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych,

h)      ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

i)        ustawy Ordynacja podatkowa,

j)        ustawie o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,

5)      brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;

6)      pełna zdolność́ do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

7)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305);

9)      znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;

10)  nieposzlakowana opinia.

IV.  Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, kreatywność i zaangażowanie;

2)      dobra znajomość terenu działania Związku;

3)      preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze, związane
z zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej lub spółkach o profilu zbliżonym do zakresu działania ZGDO;

4)      doświadczenie w kierowaniu zasobem ludzkim;

5)      preferowane będą osoby, które mają doświadczenie w koordynowaniu prac grupy ludzi;

6)      komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność;

7)      umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych;

8)      umiejętność argumentowania;

9)      umiejętności analityczne;

10)  umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji;

11)  wysoka kultura i umiejętność wypowiadania się;

12)  umiejętność korzystania z narzędzi i programów informatycznych oraz urządzeń biurowych, biegła znajomość pakietu MS Office;

13)  prawo jazdy kat. „B”.

V.            Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      podejmowanie działań zmierzających do realizacji zadań statutowych Związku;

2)      koordynacja rzetelności, poprawności i terminowości wykonywanych zadań przez Biuro;

3)      zapewnienie wykonania poleceń Przewodniczącego Zarządu Związku dotyczących kierunku i sposobu załatwiania spraw;

4)      nadzór nad przygotowaniem dokumentów na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia;

5)      prowadzenie dokumentacji członkowskiej gmin;

6)      zapewnienie sprawnej organizacji i właściwego funkcjonowania Biura;

7)      współpraca z pracownikami Biura i udzielanie im  pomocy merytorycznej;

8)      realizacja innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zarządu Związku.

VI.            Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy;

2)      czas pracy od godziny 7:15 do 15:15 ;

3)      miejsce pracy – Biuro Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57,

4)      praca biurowa, indywidualna, wymagająca zarządzania pracownikami
i współdziałania z innymi podmiotami, związana z obsługą monitora ekranowego, praca przy stanowisku komputerowym, wyjazdy służbowe na terenie, między innymi gmin członkowskich;

5)      specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu
z obywatelami/klientami Biura;

6)      usytuowanie stanowiska –  budynek z  możliwością wjazdu osób niepełnosprawnych – (brak windy), pomieszczenia pracy, pomieszczenia socjalne oraz higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

7)      narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, niszczarka, skaner), oprzyrządowanie i oprogramowanie informatyczne;

 

VII.            Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Biurze Związku Dolnej Odry wynosi poniżej 6%.

 

VIII.            Wymagane dokumenty:

1)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)      Życiorys (CV);

3)      List motywacyjny;

4)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe;

5)      Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6)      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)      Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)      Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

9)      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

10)   Klauzula informacyjna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

 

IX.            TRYB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT przez kandydatów:

1.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór nr 1/2021 na stanowisko – Dyrektor Biura Związku Gmin Dolnej Odry”, w  siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 08.06.2021 r. do godz. 15.00.

2.      Ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym na adres; decyduje data wpływu do Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna
(w terminie do 08.06.2021 r. do godz. 15:00).

3.      Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

4.      Administratorem Danych Osobowych jest:

Związek Gmin Dolnej Odry

ul. Narciarska 57

74-500Chojna

Inspektor Ochrony Danych – kontakt: iod@zgdo.eu;

 

5.      Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym osobom.

6.      Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

O zachowaniu terminu złożenia aplikacji decyduje data wpływu do siedziby Związku Gmin Dolnej Odry. Aplikacje doręczone po terminie składania dokumentów oraz w inny sposób niż̇ określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu nie będą̨ podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają̨ kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.

INNE INFORMACJE:

Nabór ma charakter II – stopniowy

1)      Po upływie terminu 08.06.2021 r. komisja konkursowa – dokona otwarcia ofert
i przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnoprawnym
i zakwalifikuje kandydatów do kolejnego etapu;

2)      Lista osób spełniających wymagania formalnoprawne podane w ogłoszeniu, zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zgdo.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie;

3)      Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną poinformowane telefonicznie
o terminie posiedzenia, w trakcie którego przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna;

4)      Po przeprowadzonym naborze informacja o ostatecznym wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zgdo.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry
w Chojnie;

5)      Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę  na czas określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania może być zawarta umowa na czas nieokreślony – bez ogłaszania kolejnego naboru.

X.            Załączniki:

1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

2)      oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące spełnienia wymagań do zatrudnienia;

3)      klauzula informacyjna.

 

Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Brochocki

Chojna, dnia 19.05.2021 r.

Załączniki do pobrania: