Komunikat o zmianie zasad ustalania ilości zużytej wody

UWAGA

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dnia 4 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwałę Nr 4/2020 zmieniającą uchwałę Nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W wyniku zmiany określono, że od 1 stycznia 2021 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie naliczana w zależności od ilości m3 średnio-miesięcznego zużycia wody za cały poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza.

Do ilości zużytej wody, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej.

Pamiętaj o zainstalowaniu dodatkowego wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Na początku kolejnego roku, nie później niż do 10 lutego 2021 roku, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

Pamiętaj o przechowywaniu faktur za zużycie wody z całego roku kalendarzowego.