Informacja o udziale przedstawicieli Związku Gmin Dolnej Odry podczas Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski dnia 6 grudnia 2016 roku.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Jan Krzywicki, na zaproszenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Tomasza Pietruszki oraz Radnych Gminy Nowogródek Pomorski, dnia 6.12.2016 r. gościł na Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski.

Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu przedstawił sytuację Związku Gmin Dolnej Odry oraz Gminy Nowogródek Pomorski w kontekście opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i wkładu finansowego Gminy Nowogródek Pomorski w roku 2016.

W dyskusji poruszono także szereg istotnych aspektów wpływających na gospodarkę odpadami komunalnymi i sytuację finansową zarówno Związku Gmin jak i poszczególnych jego uczestników.

Omówiono również szczegółowo zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry zakładane w Uchwale Nr 28/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzony zapis w § 40 pkt 3, 4 i 5 który stanowi, że w przypadku wystąpienia albo usunięcia członka ze Związku, były członek Związku będzie zobowiązany do uiszczenia składki dodatkowej w wysokości odpowiadającej wysokości zaległości mieszkańców członka Związku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z odsetkami należnymi na dzień wystąpienia lub usunięcia ze Związku. Były członek Związku zobowiązany jest do uregulowania składki dodatkowej,  o której mowa w ust. 3 w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia lub usunięcia ze Związku. Organ wykonawczy Związku Gmin Dolnej Odry jako wierzyciel należności pieniężnej  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej i do wystawienia tytułu wykonawczego zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy do zwrotu na rzecz byłego członka Związku wyegzekwowanych kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca byłego członka Związku za okres, w którym były członek należał do Związku, w wysokości w jakiej zostały one zapłacone za mieszkańców przez gminę w trybie § 40 ust. 3 i 4 Statutu.

Wprowadzenie powyższego zapisu ma na celu zabezpieczenie interesów pozostających Gmin w Związku Gmin Dolnej Odry oraz skłaniać Gminę – byłego Członka Związku, do współpracy ze Związkiem Gmin w celu odzyskania od Mieszkańców tej Gminy należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Związku zaprosił Radnych Gminy Nowogródek Pomorski oraz Mieszkańców i Sołtysów do uczestnictwa w posiedzeniach Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

W spotkaniu uczestniczyła także kierownik biura Związku Gmin Dolnej Odry Dorota Mościcka.