Informacja o udziale przedstawicieli Związku Gmin Dolnej Odry na Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo dnia 25 listopada 2016 roku

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Jan Krzywicki, na zaproszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo Marzeny Grzywińskiej oraz Radnych Gminy Stare Czarnowo, dnia 25.11.2016 r. gościł na Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu przedstawił sytuację Związku Gmin Dolnej Odry oraz Gminy Stare Czarnowo w kontekście opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i wkładu finansowego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016. W dyskusji poruszono także szereg istotnych aspektów wpływających na gospodarkę odpadami komunalnymi i sytuację finansową zarówno Związku Gmin jak i poszczególnych jego uczestników. Między innymi zwrócono uwagę na nieszczelność systemu gospodarowania odpadami oraz problem niskiej świadomości mieszkańców, a także przyzwolenia społecznego dla działań niewłaściwych i niezgodnych z przepisami prawa. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię odpadów pochodzących spoza systemu, to jest z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, ogrody działkowe, miejsca garażowe itp.), które trafiają do odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych), a także na nierzetelność danych wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczególnie dotyczącej ilości osób zamieszkujących nieruchomość.  Poruszono również problem niewyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz niewłaściwą segregację odpadów (wrzucanie odpadów zmieszanych do pojemników i worków na odpady selektywne).

Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Związku zaprosił Radnych Gminy Stare Czarnowo oraz Mieszkańców i Sołtysów na najbliższe Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry, które jest planowane na dzień 2.12.2016 r. w Gminie Banie.

W spotkaniu uczestniczyła kierownik biura Związku Gmin Dolnej Odry Dorota Mościcka.