Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inkasenta Poboru

ZARZĄD ZWIĄZKU  GMIN   DOLNEJ   ODRY OGŁASZA  KONKURS NA WYŁONIENIE  KANDYDATÓW NA INKASENTA POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BANIE I BOLESZKOWICE

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa umyślne,
 5. nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. prawo jazdy kat. B,
 2. umiejętność obsługi komputera w zakresie poczty elektronicznej, internetu i urządzeń biurowych, znajomość pakietu Microsoft Office,
 3. specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z obywatelami / klientami Związku Gmin Dolnej Odry:
  1. łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
  2. odporność na stres,
  3. odpowiedzialność,
  4. dyspozycyjność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. pobieranie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz odprowadzanie opłat na konto Związku Gmin Dolnej Odry w wymaganym terminie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kopie/a świadectw/a pracy potwierdzona/e za zgodność z oryginałem potwierdzających staż pracy,
 5. kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 6. kopia/e  dokumentów potwierdzających  wykształcenie  i posiadane  kwalifikacje zawodowe (zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty) potwierdzona/e za zgodność z oryginałem,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie  o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Dokumenty aplikacyjne  –  takie jak list motywacyjny i życiorys (CV) zawierające dane osobowe kandydata muszą być osobiście podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i własnoręcznym podpisem.
 2. Poświadczenie zgodności  z oryginałem  kopii załączanych dokumentów może dokonać sam kandydat, notariusz lub podmiot wystawiający oryginał dokumentu.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydata  – adresowane do Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  z siedzibą w Chojnie  – należy składać w dwóch zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  „KONKURS NA INKASENTA  POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BANIE”
  lub
  „KONKURS NA INKASENTA  POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z siedzibą w Chojnie NA TERENIE GMINY BOLESZKOWICE”
  w sekretariacie Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, w terminie do 24 sierpnia  2016 r. do godz. 15:00
  UWAGA: na kopercie zewnętrznej kandydaci nie umieszczają swoich danych adresowych, dane adresowe  można umieścić na kopercie wewnętrznej. Kandydat może złożyć ofertę na obszar sołectwa/miejscowości, jak również na całą gminę.
 4. Ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – decyduje data wpływu do Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na adres jw.
 5. Aplikacje, które wpłyną do Związku Gmin Dolnej Odry po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty, które:
  1. nie zostaną wykorzystane  w procesie rekrutacji ,
  2. nie zostaną  wybrane,
  3. lub z powodu nie spełnienia wymogów formalnych zostaną odrzucone podlegają zwrotowi   na  pisemny  wniosek kandydata.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo:
  1. I  etap –  kwalifikacja formalna: złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry pod adresem http://www.bip.zgdo.eu/ , na stronie internetowej  http://zgdo.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna.
  2. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu – numeru telefonu oraz e-maila).
 3. Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach. Informacja o wyniku konkursu zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry.