Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

„SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji
 
OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu Spółki

I.  Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

 

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 25 maja 2015 r., do godz. 12.00.

 

II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów:

 

1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach zewnętrznych z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w  Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – w terminie do 25 maja 2015 r. do godz. 12.00,

2.      w kopercie zewnętrznej – powinna znajdować się zamknięta koperta wewnętrzna  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o. w organizacji” w Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – z podaniem imienia i nazwiska, adresem zamieszkania, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail – kandydata,

3.      ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie,

4.      oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

5.      oferty, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w II etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany w ofercie adres.

III. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 

1.      kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzającego posiadane wykształcenie,

2.      list motywacyjny i CV,

3.      kwestionariusz osobowy z wykazem miejsc i okresów zatrudnienia,

4.      kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,

5.      kserokopię zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza medycyny pracy nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.      oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.      koncepcję funkcjonowania „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji, sporządzoną w formie pisemnej, czcionką Arial, 12 pikseli, nie więcej niż 10 stron.

8.      do oferty można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń, kursów oraz innych form dokształcania zawodowego wraz z dokumentami poświadczającymi ich ukończenie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

 

IV. Wymagania w stosunku do kandydata:

 

1.      wykształcenie wyższe preferowane: techniczne, prawnicze, ekonomiczne, zarządzanie,

2.      dobry stan zdrowia,

3.      znajomość przepisów i zagadnień związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym, problematyką organizacji i statusu Związku Gmin Dolnej Odry, zarządzaniem spółką, tj:

 • ustawy Kodeks spółek handlowych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy o ochronie środowiska,
 • ustawy Kodeks pracy,
 • ustawy o finansach, rachunkowości, zamówieniach publicznych,
 • ustawy o opłacie skarbowej, administracyjnej i opłacie od czynności cywilno – prawnych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawie o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,

4.      powinien posiadać znajomość zasad udzielania wsparcia wspólnotowego kierowanego do jednostki lub instytucji, dla których jednostka jest właścicielem, organem prowadzącym lub organem założycielskim,

5.      niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

V. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:

 

1. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy,

2. dyspozycyjność,

3. dokładność,

4. komunikatywność,

5. kreatywność,

6. samodzielność,

7. sumienność,

8. odpowiedzialność,

9. obowiązkowość,

10.  rzetelność,

11.  wysoka kultura osobista oraz umiejętność wypowiadania się,

12.  umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

13.  posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

VI. Informacje dodatkowe:

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

 

1.      aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2.      zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia, pozwalającym na pracę na wyżej określonym stanowisku.

 

Konkurs ma charakter II – stopniowy

 

1. Po upływie terminu  Komisja konkursowa  dokona otwarcia ofert i sprawdzi kompletność formalną oferty każdego z kandydatów.

2. Poinformuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego  po jego zakończeniu.

3. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Komisja zapozna się z załączonymi koncepcjami funkcjonowania „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji, na ich podstawie wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Na etapie oceny koncepcji Kandydaci mogą otrzymać od 0 do 10 punktów. Do rozmowy z Komisją konkursową zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali minimum 7 punktów.

Oferty kandydatów z mniejszą ilością punktów niż wymagane minimum, Komisja odrzuca powiadamiając oferenta.

5. Kandydaci, którzy spełnili warunki formalne oraz Ich koncepcja funkcjonowania „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji uzyskała co najmniej  7 punktów, w ciągu 14 dni zapraszani są na spotkanie, na którym odbywa się rozmowa,  w której kandydat na Prezesa Zarządu przedstawia swoje osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, omawia przedłożoną koncepcję funkcjonowania „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji oraz odpowiada na pytania Komisji, za co może uzyskać od 0 do 10 punktów.

6. W terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru Komisja sporządza informację  o wyniku naboru, którą upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Związku Gmin Dolnej Odry przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Warunki zatrudnienia, będą negocjowane bezpośrednio z wybranym kandydatem.

 

 

W imieniu

Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady – Józef Chodarcewicz

Chojna, dnia 5 maja 2015 r.

REGULAMIN Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu „Spółki Gmin Dolnej Odry” Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Chojnie

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej