Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry!

KOMUNIKAT

Związku Gmin Dolnej Odry

  1. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK), znajdujący się na działce nr 6/2            w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna) jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00

W PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

a)      papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania,

b)      szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c)      tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d)     metal w tym odpady opakowaniowe,

e)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f)       przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g)      chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje,

h)      zużyte baterie i akumulatory,

i)        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j)        wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

k)      zużyte opony.

2. Od ubiegłego tygodnia dystrybuowane są worki do zbiórki selektywnej surowców. Dystrybucja zostanie zakończona do 28 lipca (niedziela).

3. Pojemniki na selektywną zbiórkę surowców zostaną rozstawione do 4 sierpnia (niedziela).

4. Pojemniki na odpady zmieszane uzupełniane są codziennie. Konsorcjum Firm chce zakończyć wyposażanie nieruchomości w pojemniki do 10 sierpnia. Po tym terminie załatwiane będą już tylko sporadyczne reklamacje od właścicieli nieruchomości w zakresie pojemników i optymalizowane wyposażenie, tzn. ewentualnie wymieniane będą pojemniki na bardziej właściwe dla danej nieruchomości, lub wymieniane będą pojemniki dzierżawione (PPK Pyrzyce, PUK Gryfino) na nasze własne.

5. Bardzo prosimy o dopełnienie obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości wraz z nazwą ulicy (placu) lub miejscowości jeżeli nie ma nazw ulic, o którym mowa w Art. 47b ustawy Prawo geodezyjne               i kartograficzne (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027).

6.  W celu oceny prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy ZGDO, a wyłonionym w trybie przetargu Wykonawcą, prosimy o przesyłanie informacji, czy i kiedy wykonawca dostarczył pojemniki lub worki na odpady oraz inne uzasadnione uwagi, dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami.

Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: info@zgdo.eu

7. Z dniem 1 lipca 2013 roku ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, którym zostały objęte nieruchomości zamieszkałe.

Podstawą nowego systemu jest złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (w tym także najemcę, dzierżawcę, użytkownika, posiadacza, zarząd lub zarządcę nieruchomości) deklaracji, w której określi on sposób postępowania z odpadami (tj. czy będzie segregował odpady, czy nie) oraz wysokość miesięcznej opłaty za śmieci na podstawie ilości zamieszkujących nieruchomość osób i stawek opłaty.

Prawidłowa deklaracja, złożona w terminie, pozwoliłaby prawidłowo określić punkt wywozu odpadów (miejsce dostarczenia pojemników i worków oraz odbioru odpadów).

Niestety, nadal nie wszyscy właściciele nieruchomości złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeszcze raz prosimy o złożenie przedmiotowej deklaracji.

8.  Osoby, które nie otrzymały do dnia dzisiejszego indywidualnego rachunku bankowego przeznaczonego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do czasu jego otrzymania, prosimy o dokonywanie wpłat na konto główne Związku Gmin Dolnej Odry w Banku Spółdzielczym Nr 80 9370 0007 0006 0642 2000 0001.