Konferencja w Centrum Kultury w Chojnie

29 listopada 2012 roku w Centrum Kultury w Chojnie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Gmin Dolnej Odry podsumowująca pracę nad przyjęciem metod organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry. W konferencji wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin zrzeszonych w ZGDO, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Zygmunt Kozłowski, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Pan Radosław Mackiewicz Z-ca Dyrektora Wydziału Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Pan Paweł Adamczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie, Pan Kazimierz Komorzycki, pracownicy urzędów miejskich i gminnych zrzeszonych w ZGDO oraz – na specjalne zaproszenie Pana Adama Fedorowicza, Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry –Burmistrz Marsaskali na Malcie, Pan Mario Calleja. Konferencję poprowadził Zastępca Burmistrza Gminy Chojna, Pan Wojciech Długoborski.

W trakcie konferencji zostały przedstawione projekty uchwał, które będą rekomendowane do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Związku w pierwszej połowie grudnia br. Najważniejsze założenia to:

–  Związek planuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;

–  Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych planowana jest na poziomie 9 zł. od jednego mieszkańca na miesiąc, jeżeli mieszkańcy zadeklarują selektywną zbiórkę oraz 15 zł. od jednego mieszkańca na miesiąc, jeżeli mieszkańcy nie zadeklarują segregacji odpadów. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawka będzie uzależniona od ilości odpadów. W tym przypadku na wysokość opłaty również będzie miał wpływ fakt segregacji odpadów lub jej brak. W przypadku segregowania odpadów opłata będzie niższa;

–  Opłata będzie naliczana miesięcznie i uiszczana na rachunek bankowy Związku;

–  Każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wypełnić deklarację, na której to podstawie będzie naliczona stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych;

v  Do właścicieli nieruchomości będzie należał obowiązek wyposażenia posesji w pojemnik. Będzie mógł go dzierżawić lub wykupić. Jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że nie będzie segregował odpadów wówczas będzie gromadził odpady zmieszane w jednym pojemniku. Pojemnik będzie musiał spełniać wymogi określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku” obowiązujący na terenie gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec zobowiąże się do segregacji odpadów będzie gromadził selektywnie zebrane odpady w oddzielnych pojemnikach lub workach.  Odpady segregowane zostały podzielone na 4 frakcje:

 • w workach lub pojemnikach NIEBIESKICH – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
 • w workach lub pojemnikach ZIELONYCH – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • w workach lub pojemnikach ŻÓŁTYCH – tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;
 • w workach lub pojemnikach BRĄZOWYCH – odpady ulegające biodegradacji.

–  Pozostałe odpady takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, zużyte opony oraz przeterminowane leki i opakowania po lekach odbierane będą co najmniej dwa razy w roku z posesji przez mobilne punkty odbioru oraz w sposób ciągły odbierane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych rozmieszczonych na terenie Związku. Zużyte baterie będzie można oddać w mniejszych punktach rozlokowanych w budynkach publicznych i sklepach – tak, jak się to dzieje obecnie. Natomiast przeterminowane leki będzie można oddać również w aptekach.

Burmistrz Marsaskali podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie odpadów komunalnych. Na Malcie samorządy przejęły obowiązek odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców od roku 2007. Ustawa obowiązująca na Malcie różni się od polskiej ustawy dot. utrzymania czystości i porządku w gminach. Podstawową różnicą jest fakt, iż mieszkańcy nie płacą za odbiór odpadów. Przedsiębiorstwa odbierające odpady prowadzą edukację ekologiczną w szkołach oraz bezpłatnie udostępniają mieszkańcom worki na odpady. Przydomowe pojemniki na odpady w Marsaskali zostały usunięte.

Przypominamy, że Związek Gmin Dolnej Odry zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych z następujących gmin:

 1. Banie
 2. Cedynia
 3. Chojna
 4. Mieszkowice
 5. Moryń
 6. Stare Czarnowo
 7. Trzcińsko-Zdrój
 8. Widuchowa
 9. Barlinek
 10. Boleszkowice
 11. Myślibórz
 12. Nowogródek Pomorski
 13. Bielice
 14. Kozielice
 15. Lipiany
 16. Przelewice
 17. Pyrzyce
 18. Pełczyce
 19. Warnice
 20. Dolice
 21. Stargard Szczeciński