§ 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO, zwany dalej PSZOK określa szczegółowe funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chojnie prowadzony jest przez firmę Eko-Myśl z Myśliborza zgodnie z zawartą umową. Związek Gmin Dolnej Odry na podstawie otrzymywanych faktur dokonuje jedynie zapłaty za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych oddanych do PSZOK Chojna. Odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym oddawane do PSZOK Chojna przez mieszkańców terenu obejmującego Związek Gmin Dolnej Odry są przyjmowane bezpłatnie w ramach […]

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W SPRAWIE WEZWAŃ DOTYCZĄCYCH NADMIERNYCH ILOŚCI ODPADÓW ...Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że wskutek podjętej Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 1 lipca 2015, zaprzestaje prowadzenia jakichkolwiek działań na terenie Gminy Przelewice. Od 1 lipca 2015 r. zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonywane są bezpośrednio przez Gminę Przelewice. […]

Informacja o wystąpieniu Gminy Przelewice ze Związku Gmin Dolnej Odry


Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz, Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek, Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska, Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz, Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka, powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością […]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” ...Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki I. Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, sekretariat, w terminie do 15 czerwca 2015 r., do godz. 14.00. II. Tryb i termin składania  ofert przez kandydatów: 1.      wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych […]

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu ...


Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji konkursowej – Pan Józef Chodarcewicz, Członek komisji konkursowej – Pan Krzysztof Judek, Członek komisji konkursowej – Pani Izabela Luchowska, Członek komisji konkursowej – Pan Adam Fedorowicz, Członek komisji konkursowej – Pani Dorota Mościcka, powołana Uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki Gmin Dolnej Odry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością […]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ogłoszonego przez Radę Nadzorczą „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” ...