Zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 21 maja 2015 r., postanowiono o niewyposażaniu nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840. Minimalną wielkość pojemnika szczegółowo określają Regulaminy utrzymania czystości […]

WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY


Po konsultacji z wszystkimi członkami Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry i uzyskaniu negatywnych stanowisk większości członków tego organu, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że nie odbędzie się zaplanowana na miesiące październik – listopad 2015 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przed posesje do czasu ogłoszenia nowego harmonogramu odbioru tych odpadów.

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowychChojna, dnia 28.08.2015 r. ZGDO.273.2.2015 Uczestnicy biorący udział w postępowaniu Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Związek Gmin Dolnej Odry (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie ...


§ 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO, zwany dalej PSZOK określa szczegółowe funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chojnie prowadzony jest przez firmę Eko-Myśl z Myśliborza zgodnie z zawartą umową. Związek Gmin Dolnej Odry na podstawie otrzymywanych faktur dokonuje jedynie zapłaty za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych oddanych do PSZOK Chojna. Odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym oddawane do PSZOK Chojna przez mieszkańców terenu obejmującego Związek Gmin Dolnej Odry są przyjmowane bezpłatnie w ramach […]

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W SPRAWIE WEZWAŃ DOTYCZĄCYCH NADMIERNYCH ILOŚCI ODPADÓW ...


Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że wskutek podjętej Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 1 lipca 2015, zaprzestaje prowadzenia jakichkolwiek działań na terenie Gminy Przelewice. Od 1 lipca 2015 r. zadania gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykonywane są bezpośrednio przez Gminę Przelewice. […]

Informacja o wystąpieniu Gminy Przelewice ze Związku Gmin Dolnej Odry